Неделя, 07 Януари 2024 11:02

Проект "ДОБРОВОЛЕЦ" - Интеграция чрез Доброволчество

Проект "ДОБРОВОЛЕЦ" на Сдружение "Фокус - Европейски център за развитие": Интеграция чрез Доброволчество

Програма "Европейски корпус за солидарност"
Сдружение "Фокус - Европейски център за развитие" в Пазарджик представя своя проект "ДОБРОВОЛЕЦ", насочен към интеграцията на хора с увреждания от дневен център. Проектът ще включва участието на пет дългосрочни доброволци от Франция, Турция, Испания и Грузия, както и петима краткосрочни доброволци от Франция, Турция, Белгия и Словакия.
Цели на проекта:
1.Интеграция и подкрепа: Предоставяне на дългосрочна доброволческа помощ на хора с увреждания от дневен център.
2.Междукултурен обмен: Създаване на възможности за обмен на културни и езикови знания между доброволците от различни страни и участниците от дневния център.
3.Развитие на умения: Подпомагане на доброволците в развитието на техните лични и професионални умения, свързани с работата с хора с увреждания.
4.Създаване на общност: Изграждане на дългосрочни и краткосрочни приятелства, както и насърчаване на социални връзки между всички участници.
5.Популяризиране на доброволчеството: Промотиране на идеята за доброволческа дейност като важен фактор за социална промяна.
Дейности по проекта: Доброволците ще участват в различни възпитателни, социални и реабилитационни дейности в дневния център. Те ще бъдат насочени към подпомагане на индивидуалните нужди и интереси на участниците. Краткосрочните доброволци от Франция, Турция, Белгия и Словакия ще предоставят свежи идеи и перспективи, докато дългосрочните доброволци от Франция, Турция, Испания и Грузия ще допринесат за дългосрочния социален и професионален напредък на хората с увреждания.
Участващи страни: Проектът ще обедини доброволци от Франция, Турция, Испания, Грузия, Белгия и Словакия, предоставяйки уникална възможност за обмен на опит и култури.
Сдружение "Фокус - Европейски център за развитие" предвижда, че този проект ще допринесе за създаване на по-инклузивна и разнообразна общност, като същевременно подкрепя доброволческите усилия и обмен на знания в полза на всички участници.

 esc logo enUntitled