За нас

Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” – град Пазарджик е създадено с нестопанска цел и е регистрирано с решение на Пазарджишкия окръжен съд. В организацията членуват специалисти и общественици, обединени около идеите за защита правото на човека да живее в благоприятна околна среда, идеите за активно младежко участие в обществения живот и утвърждаване на принципите на гражданското общество и демокрацията. Организацията работи на територията на Област Пазарджик и се ръководи от управителен съвет.

Цели:
Целите, които си поставя да изпълни сдружението са:
• Да се създаде европейско общество на възпитаници, преподаватели и родители на територията на област Пазарджик, както и на всички приятели и привърженици на идеята за социална интеграция и професионална реализация на подрастващите;
• Да се осъществят редица изследвания, обучения и съвместни съдействия с местната власт по въпроси от обществен интерес;
• Да се развие солидарност и да се насърчи толерантност сред обществото с оглед стимулиране на социалното единство в Европейския съюз.
• Да се окуражава участието на обществеността и укрепване на връзките между местните групи, училища, бизнес и общински власти.
• Да се стумулира участието на младите хора за включване в дейности, свързани с личностното и социалното им развитие, дейности за социална адаптация на маргинализирани младежки общности.
• Да се осъществява активна работа за устойчиво демократично обществено развитие и утвърждаване принципите на гражданското общество.
• Да се работи за предприемане на действия и мерки за възстановяване и подобряване на качествата на околната среда.
• Да се подобри благосъстоянието на хората с увреждания - тяхното приемане и намиране на мястото в едно семейство, в един кръг от съученици, колеги, приятели, часто от средата и общността, в която живеят.
• Да се осигури включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за деца и младежи с увреждания.
• Да се противодейства на негативни социални явления, разпространяващи се в младежка среда, като: престъпност, агресия, наркомания, проституция, ксенофобия и др.


Екип:
Всички тези цели, които си поставя Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” не биха могли да се осъществят без екипа от специалисти, членове на сдружението, а именно – учители, психолози, социални работници, възпитатели, трудотерапевти, компютърни специалисти, графични дизайнери, родители, общественици. Всички членове заедно в името на една кауза- повишаване благосъстоянието на обществото- работят съвместно с местната власт и редица учреждения на територията на област Пазарджик.


Целева група:
Целевата група, с която сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” работи включва български организации с нестопанска цел (НПО), работещи във всяка една от сферите на социалния сектор, образованието, както и НПО от други краища на света, желаещи да сътрудничат с България. Организации и учреждения, работещи с деца и ученици със специални образователни потребности, хора с увреждания, деца лишени от родителска грижа, както и масови училища и детски градини. Учители, специалисти, родители, съмишленици, младежи, хора с увреждания, общественици и други граждани, подкрепящи мисията на Сдружението.