Дейности

 

fokusСдружение „Фокус – Европейски център за развитие“, Пазарджик е създадено в началото на 2010г. като организация с нестопанска цел в обществена полезна дейност. Водеща идея на организацията е да насърчава доброволчески инициативи от местно, регионално и национално равнище и значение, и да работи за подпомагане на развитието и прилагането на европейските измерения в Република България. Мисия на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ е промотиране на доброволчеството и реализиране на доброволен труд в полза на обществото. За постигане на своята мисия организацията съдейства и подпомага осъществяването на необходимите социални, икономически и правни реформи в страната. Ценностите на организацията се основават на европейските измерения на хуманизъм и спазване на човешките права, на съхраняване и обогатяване на общочовешките добродетели и уважението към човешката личност. Важна ценност за организацията е духовното и интелектуалното развитие на личността на българина;Управителен съвет определя приоритетите в дейността и приема стратегически програми и планове. Текущите решения се вземат от Експертен съвет. Изпълнителният директор свиква годишно УС. Изпълнителният директор/ Председателят на УС сключва договори от името на организацията.

Визията на организацията е насочена към създаване на устойчива гражданска структура от доброволци на територията на град Пазарджик, с постоянно развиващ и усъвършенстващ се човешки ресурс, с осезателно влияние върху социално-икономическото развитие на област Пазарджик и региона в областта на подпомагането на групи в неравностойно положение, неблагоприятно социално положение, работа с подрастващи и младежи, човешки права, доброволчество.

ДЕЙНОСТИ
• Обучителна дейност - Провеждане на семинари, конференции,обучителни пътувания, работни срещи, тематични вечери, съвместни изяви и запознаване обществеността с историята и развитието и постиженията на сдружението.
•  Осъществява международно партниране и сътрудничество със сродни организации, както и с организации в страната.
•  Разработването на проекти, свързани с целите на сдружението.
•  Изготвя програми за обучение на своите членове.
•  Научна дейност
•  Обществени кампании – разработване на местни политики и стратегии, базирани на задълбочен анализ на потребностите на целевите групи.
• Социални дейности – подпомагане на ученици и родители за подобряване комуникацията и работата в екип. Подпомагане специалисти свързани с интеграцията на деца и ученици със специални образователни потребности.
• Доброволчество.