Сряда, 02 Август 2023 21:25

Заедно към звездите!

Заедно към звездите!

01.06.2023-30.06.2024

Пазарджик, България

Сдружение "Фокус - Европейски център за развитие" спечели нов проект по Програма "Европейски корпус за солидарност" – Дейност – Проекти за солидарност. Проектът е с наименование "Заедно към звездите" и е насочен към реализиране на редица инициативи, свързани с интеграция и социализация на младежи с увреждания. Проектът е с продължителност 12 месеца. Ще бъдат включени младежи с увреждания, които ще повишат своите умения и компетенции по теми свързани с:
- Здравословен начин на живот - Какво знаем за хранителните продукти и заболявания, предизвикани от неправилно хранене;
- Как да управляваме парите си;
- Поддържане на естетически външен вид – лична хигиена – подходящо облекло и грижа за дрехите/ Здраво тяло – Здрав дух;
- Грижа за здравето и зъбите;
- Промени в моето тяло. Репродуктивна система на човека;
- И други.


Настоящият проект има за цел да формира у нас активните младежи и нашите връстници - младите хора със специални потребности знания и умения, които да ни помогнат да се адаптираме в обществото и да можем адекватно да реагираме на проблеми от социално – битово естество. Чрез работилнициту, които ще бъдат провеждани по време на проекта младежите – участници в него ще усвоят и доразвият умения за самообслужване, ще придобият самочувствие на знаещи и можещи хора, които имат своето място както в бъргарското, така и в европейското общество.
Програма «Европейски корпус за солидарност» е насочена в тази посока, дава шанс на много млади хора. Това, че приоритет в нейните цели е включването на млади хора в неравностойно положение показва нейната изключително хуманна и демократична идея/насоченост. Участниците в този проект са преди всичко младежи от маргинализираните групи, в неравностойно положение. Предоставената им възможност да участват в тази дейност затвърждава и популяризира изконните европейски и човешки ценности – зачитане правата на всички членове на голямото европейско семейство без значение пол, възраст, раса, физическо или психично развитие и други. Чрез дейностите, които ще се състоят по време на реализиране на проекта ще се популяризират изключително важни европейски ценности като равни възможности между различните, спазване на човешките права и демокрацията, и други. Участниците в проекта са младежи с увреждания и основното, което ще се простигне при тях е да разберат, че те са като всички останали – значими, способни, можещи, важни както за балгарското общество, за цялата европейска общност.

 Untitled