Събота, 28 Януари 2023 09:33

Проект - Grand European Express

Проект - Grand European Express

Сдружение „Фокус-Европейски център за развитие“ взе участие в Подготвителна среща по проект - Grand European Express, който се реализира про програма Еразъм+ с координатор организацията от Португалия - Experimentáculo Associação Cultural (Portugal) и партньори от Македония, Сърбия, Гърция и Исландия.
Подготвителното посещение се реализира в Коимбра, Португалия от 16 до 18 януари 2023. Европейският проект е насочен за осъществяване на обмяна и пътуване с влак през страните участнички в проекта
Днешните влакове са модерни, но имат и много недостатъци. Дейностите по проекта популяризират влака като безопасно, ефективно и екологично средство за транспорт. Така се роди проектът Grand European Express. Европейски младежки обмен, който иска да повиши осведомеността за европейския проект, за устойчивостта на околната среда и европейските ценности на толерантност, приобщаване, зачитане на човешките права, демокрация и мултикултурен диалог. Всичко това, използвайки влака и железопътната линия като начална точка ще бъде Сърбия и ще приключи в България.
Ще бъдат включени 5 младежа от Пазарджик, България на възраст 18-30 години. Основните цели на проекта
• да популяризира влаковете и железопътната система като екологичен, безопасен и ефективен начин за транспорт;
• да се повиши осведомеността за европейското гражданство, европейските ценности и свободното движение в Шенген;
• да се повиши осведомеността за важността на справедливия и бърз енергиен преход;
• да насърчава европейските ценности на толерантност, солидарност, приобщаване, зачитане на човешките права, демокрация и мултикултурен диалог;
• насърчаване на действията в областта на климата по по-активен начин;
• насърчаване на неформалното образование като инструмент за овластяване и придобиване на компетенции и умения;
• за популяризиране и повишаване на видимостта на програмата Еразъм+.
Проектът ще се реализира през месец Октомври 2023 година.
Финансиран по програма Еразъм+.

Association "Focus-European Center for Development" took part in a APV meeting for the project - Grand European Express, which is implemented under the Erasmus+ program with a coordinating organization from Portugal - Experimentáculo Associação Cultural (Portugal) and partners from Macedonia, Serbia, Greece and Iceland.
The APV took place in Coimbra, Portugal from 16 to 18 January 2023.
The European project is a work in progress with constant achievements and few backset. One of the biggest conquests of the European project was the free circulation between countries, with the implementation of Schengen Space. But there is still a flaw in this Europe without borders: the railroad system.

Trains are not truly European nowadays, with many flaws: different distance between rails, different voltages and different traffic signs. And taking in consideration that we live in a climate crisis and the energetic transition is really important, we need to promote train as a safe, efficient and ecologic mean of transport. That's how the project Grand European Express was born. A European youth exchange that wants to raise awareness for the European project, for environmental sustainability and to the European values of tolerance, inclusion, respect for Human Rights, democracy and multicultural dialogue. All of this using the train and the railroad as the starting point.
The main objectives of the project are:

• to promote the train and the railroad system as an ecological, safe and efficient way of transport;
• to raise awareness to European citizenship, to European values and to free circulation within Schengen;
• to raise awareness for the importance of a fair and quick energetic transition;
• to promote the European values of tolerance, solidarity, inclusion, respect for Human Rights, democracy and multicultural dialogue;
• to promote climate actions in a more active way;
• to promote non-formal education as a tool for empowerment and acquisition of competencies and skills;
• to promote and raise visibility of Erasmus+ program.