Четвъртък, 11 Ноември 2021 16:27

Доброволци на Фокус - Доброволчески проект.

ДОБРОВОЛЦИ НА ФОКУС

Европейски корпус за солидарност.

01.09.2021-31.10.2022

Проектът "ДОБРОВОЛЦИ НА ФОКУС"е свързан с посрещането на /5-ма/доброволеца от Сдружение Фокус–Европейски център за развитие”на територията на град Пазарджик,България от Испания, Португалия, Армения и Франция.
Целта е чрез пряко и косвено участие в живота,работата на посрещащата организация Сдружение „Фокус–Европейски център за развитие”,доброволците осъществявайки дейностите заложени по проект да придобият нови знания и умения,компетенции/неформално образование/.Личния пример,работата в екип,комуникацията на нов език,опознаването на нови обичаи и традиции обогатиха доброволците и им дадоха:знания и компетенции;умения за общуване и работа с хора с увреждания;езикови умения/писмен и говорим Български език/.Пряка работа с хора с увреждания над 18 години в дневен център за хора с увреждания.Умения за работа в екип.Креативност и иновациоони методи в подхода при работа с хора с увреждания.Нови приятелства и запознанства.Запознаване с обичаите и културата на страната.Опознаване на природните забележителности в област Пазарджик и в България.Социални и междукултурни умения отговорност към групите в неравностойно положение.По-добро разбиране на проблемите на хората с увреждания. Европейско самосъзнание.
Продължителност на дейностите по проекта на доброволеца–12 месеца
Дейностите са:Доброволците участват във възпитателните дейности,педагогическите услуги.Тяхната роля е съобразена с възможностите и компетенциите им.Мисията на доброволците винаги е под ръководството на възпитател,супервайзор и рехабилитатор.Доброволците имат възможност да представят собствената си страна и култура,чрез организирането на храна,изложби,слайд-шоу например.Доброволците участваха в образователно-възпитателните дейности,като подпомагат хората с увреждания при изработване на глинени съдове,картички,пана и други.Организират времето им за посещение на институции,кафе,обществени места,галерии,театър, кино и др.Подкрепяха хората с увреждания при тяхните ежедневни дейнстои–хранене,хигиена,обличане.Участваха в празниците и тържествата на сдружението и дневния център.Доброволците организират дейностите през свободното време на клиентите–като например,живопис,музика,излети,и други.И накрая доброволеците имат възможността да развият личен проект,свързан с популяризиране на програмата Еразъм+ и доброволческата служба.Организирането на мисиите на доброволците е на база 30 часа на седмица,5 работни дни по 6 часа на ден включително езиков курс.Два почивни дни на месец.
Работните методи са:Игри,наблюдение,беседа,презентация,демонстрация,практически.Страните свързани с реализирането на проекта бяхаБългария,Португалия, Испания и Франция.
Всички първоначално заложени цели бяха постигнати.Повишиха се редица умения и компетенции на доброволците и на партньорските организации. Младежите с увреждания,които получиха подкрепа от доброволците бяха щастливи и изпълнени с положителни емоции.Адаптация и социализация в процес на съвместна дейност беше постигната.Бяха пречупени стереотипи свързани с приемането на доброволчеството и как то е ценно и важно за общото благо. Много местни младежи получават допълнителна информация за Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност,за доброволчеството и за нашата организация. Това спомогна за постигане на целта свързана с промотиране на проекта сред местната общност.Посещенията в местни училища и директни разговори с младежи повиши информираността и желанието за участие в дейности по програма Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност.Постигнатите цели по време на реализиране бяха възможни благодарение на проекта и активното участие на 5-мата доброволеца в дейности,които им дадоха шанс да развият редица умения и компетенции като:работата в екип,комуникацията на нов език,опознаването на нови обичаи и традиции обогатиха доброволците и им дадоха: знания и компетенции;умения за общуване и работа с хора с увреждания;езикови умения /писмен и говорим Български език/.Друга цел,която проекта постигна беше помощ и подкрепа в процеса на интеграция на хора с увреждания посредством доброволческа дейност.Реализирана пряка работа с хора с увреждания над 18 години в дневен център за хора с увреждания.Проекта спомогна за постигане на всички заложени цели.
По време на проекта бяха подписани договори за партньорства между организациите и доброволците.Тристранно подписано споразумение за дейностите даде яснота по всички въпроси свързани с логистика,бюджет,права и отговорности.Това спомогна за успешното реализиране на проекта.Сдружение „Фокус“ като посрещаща организация изготви и сключи договор за партньорство с изпращащите организации и доброволците.В този договор всички страни се запознаха със естеството на работа,целите на проекта,времевия график,дейностите и практическите и логистични въпроси на проекта,като настаняване,храна,застраховка и т.н.По този начин се осигури прозрачност на управлението,добро качество,ясно разпределение на ролите,задачите и отговорностите.Постигнахме успешно управление на проекта.