Неделя, 10 Май 2020 11:11

Опит и Познание - Стаж в Сдружение "Фокус - Европейски център за развитие"

Опит и Познание

01.05.2020 - 28.02.2021

Програма: Европейски корпус за солидарност

Проектът „Опит и познание ” е свързан с посрещането на /2-ма/ стажанти от сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” на територията на град Пазарджик, България. Продължителност на дейностите по проекта на стажантите е 6/шест месеца / от 01/08/2020 - до 30/01/2021 година./ Дейностите ще са насочени към подкрепа дейностите на организацията домакин и центъра за робата с доброволци на местно ниво, който организацията развива и работи включвайки местни младежи от Пазарджик и региона.

Дейностите,предложени в проекта, позволят на стажантите да участва 6 месеца в поддейности,свързани с тяхното завършено образование, техните интереси,способности и компетенци. Стажантската програма е разработена в три направления с прякото участие на стажантите и екипа към организацията, а именно:1. Разработване, координация и управление на проекти; 2. Работа с младежи на територията на града и развитие на центъра за работа с доброволци, който организацията основава през 2010 година. 3. Оранизациони текущи дейности /информационни срещи, събития, инициативи, проекти, младежки дейности/. Подкрепа дейността на Младежка банка – Пазарджик /Сдружение Фокус от 2013 година управлява младежка банка в града, която посредством дарения и филантропия събира средства в подкрепа на малки грантове за младежки инициативи на местно ниво.

„Опит и познание“ е проект, който ще покаже как дългосрочна стажантска програма в рамките на 6 месеца развива младите хора към по-добро и какво младежките организации от различни страни могат да направят, за да улеснят навлизането на младежите в истинския живот и неговите предизвикателства. Проектът е насочен към апробиране модел за ефективно взаимодействие между младежките организации и институциите, като мобилизира наличните ресурси за справяне с някой от основните проблеми свързани с младежката безработица и трудно намиране на работа след завършване на университет.

Основна цел също на проекта е придобиване на практически познания относно характера на младежката работа и работата в неправителствена организация и среда. Осъзнаване на необходимите умения за ефективна работа на съответната позиция – младежки работник в сферата на младежките дейности.

Подцелите,които проектът„Опит и познание ”си поставя да постигне са:

  • Посрещане на двама стажанти завършили университет на територията на страната, които завършват профил младежки дейности/управление на проекти.
  • Реализиране на стажантска програма за период от 6 месеца на територията на град Пазарджик в подкрепа дейността на организацията насочена.
  • Постигане на висока гласност, яснота и прозрачност по отношение информацията за същността на

стажантската програма и възможностите на Европейски корпус за солидарност.

  • Организацията домакин успешно да развие и поддържа ефективен механизъм за подкрепа на стажанти между Сдружение„Фокус“,партньорите от консорциума,местната общност в лицето на образователни учреждениу, институции,организации, граждани и съмишленици,и не на последно място и самите стажанти.
  • Да се създаде добро партньорство и сътрудничество между всички заинтересовани страни включени в проекта. Една успешна работа в екип.
  • Постигане на обмяна на знания между стажантите и екипа към нашата организация за различните подходи на работа, методи и техники, за различните култура, език и традиции с цел развитие на междукултурното обучение.
  • Цел е стажантите да подкрепят организацията в процеса за утвърждаване като стажантска организация в областта.
  • Цел е младите хора чрез стажантската програма да се докоснат до различни сфери, да развият нови компетенции, да осъзнаят придобитите знания и умения,което да им спомогне да разберат себе си и това какво искат и желаят да работят в бъдеще, да бъдат по-конкурентно способни на пазара на труда и да се развият като личности и професионалисти.Повишаване на способностите,изграждане на нови знания и придобиване на компетенции на стажантите по проекта.Увеличаване на възможността за по-добра реализация на така конкурентния пазар на труда.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.