Неделя, 07 Февруари 2021 10:53

Стаж във Фокус

Успешно приключи проект "Опит и Познание" по програма Европейски корпус за солидарност.

01.05.2020 - 28.02.2021

Пазарджик, България

Програма: Европейски корпус за солидарност

Проектът „Опит и познание“ е стажантска програма реализирана към Сдружение Фокус – Европейски център за развитие. Благодарение на проекта бяха назначени с договор двама младежи, които развиха редица умения и компетенции.

Проектът към момента постигна своята заложена цел в началото а именно изгради механизъм за взаимодействие между бюро по труда –Пазарджик и университета в Пловдив. В продължение на 6 месеца двама младежи подкрепяха дейностите на организацията, спомогнаха за реализиране на текущи проекти, реализираха опознавателни и информационни срещи с младежи на територията на града, усвоиха умения за писане и управление на проекти, умения за работа в екип, умения за работа с доброволци. Стажантската програма към Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ спомогна за частичното решение на проблема и стартиране на програма даваща шанс на младежи да натрупат опит и познание посредством стаж.

Проектът спомогна за подобряване на информационната обезпеченост на политиките и мерките, насочени към намаляване на младежката безработица. Проектът даде пример на много местни НПО организации, институции и малки и средни предприятия за наемане на стажанти, тяхното обучение и подготовка за същинска работна среда. Посредством редица срещи и информиране за новата програма на Европейски корпус за солидарност, много наши местни партньори проявиха интерес и желание за бъдещо кандидатстване по програмата. Стажът се оказа много добър за самите участници защото им помогна да се развия личностно и професионално. Той им даде тласък и сигурност за бъдещи дейности и планове.

Като цяло стажантската програма даде тласък и подкрепа за личностното и професионалното изграждане и развитие на младежите-стажанти,на тяхната активност,инициативност и креативност, изгради трудови навици. Укрепи чувството им на отговорност за общото настояще и бъдеще на Европа, което е от голямо значение за изграждането им, като активни млади граждани загрижени за своето бъдеще, а също и за способността им да повлияят в развитието, както на местните си общности,така също и на Европа, като цяло,каквито са и целите и приоритетите на програма ЕКС.

Работните задачи,които получаваха по време на стажантката програма,изискваше работа в смесени екипи. В края на всяка седмица се провеждаже среща-дискусия на която се обсъждаха изпълнените задачи, трудностите и успехите. Усвоиха уменията да правят swat анализ и умение за разпределяне на задачите спрямо важността и приоритетите. Подобриха презентационните си умения и тези на общуване.

 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.