Вторник, 12 Януари 2021 20:56

Нов проект за Солидарност - Eдин за всички и всички за един!

През месец Август 2021 година стартира новият проект на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ с наименование „Един за всички и всички за един“. Проектът е с продължителност дванадесет месеца и има за цел да формира у младите хора със специални образователни потребности интегрирани в масови училища, знания и умения, които да им помогнат да се адаптират в обществото и да могат адекватно да реагират на проблеми от социално – битово естество, когато порастрант.

Чрез занятията, които ще бъдат провеждани по време на реализацията на проекта, младежите – участници в него ще усвоят и доразвият умения за самообслужване, ще придобият самочувствие на знаещи и можещи хора, които имат своето място както в бъргарското, така и в европейското общество. Чрез практически занятия по готварство, градинарство, шиене, грънчарство, плетене и бродиране младежите ще придобият знания и умения, които са им необходими за тяхното ежедневно битуване и самостоятелен начин на живот. Целта е тези младежи да се почувстват по-значими за себе си и околните, да придобият самоувереност в собтствените си сили и възможности, и да разберат, че уврежданията им не могат да бъдат пречка за достойно съществуване.
В проектът ще бъдат включени над 20 младежи между 15 и 30 години, като певечето от тях ще са младежи със специални образователни потребности интегрирани в учебни заведения на територията на град Пазарджик. Пет участника ще бъдат техни връстници, които нямат подобни проблеми и са доброволци към Сдружение“ Фокус – Европейски център за развитие“.

Проектът за солидарност е инициатива за солидарност в рамките на страната на пребиваване, инициирана, разработена и прилагана от младежи за период от 12 месеца. Тя дава възможност на група от младежи да изразят солидарност, като поемат отговорност и се ангажират да създадат положителна промяна в местната общност. Проектът има ясно определена тема, която групата млади хора желае да проучи заедно следва да бъде реализирана с конкретните ежедневни проектни дейности, както и включва всички участници. Проектите за солидарност отговорят на основните предизвикателства в рамките на местната общност, но и ясно съдържат европейска добавена стойност. Участието в проект за солидарност е важно неформално обучение, чрез което младите хора ще подобрят своето лично, образователно, социално и гражданско развитие.

 

european solidarity corps