Вторник, 20 Септември 2011 20:39

КЛУБ РАВНОПОСТАВЕНОСТ – ТЯ И ТОЙ!

На 20.09.2011 година в град Пазарджик беше открит първият клуб по равнопоставеност реализиран по проект "КЛУБ РАВНОПОСТАВЕНОСТ – ТЯ И ТОЙ!" по Програма 2009-2013г. на Български Фонд за Жените. Проекта дава шанс да се допринесе за положителна промяна в отношението към половете чрез формиране на клуб по равнопоставеност с участието на момчета и момичета /мъже и жени/, чрез реализирането на инициативи и дейности на открито / хепанинги, кампании, работни срещи, презентации, беседи и проучване – фокус групи, анкети/, изграждане на толерантно общество. За целта ще се използват специфични инструменти и методологии за преодоляване на социалните стереотипи свързани с половите различия. Основна цел е да се повиши чувствителността по въпроси свързани с равнопоставеността на половете, полова дискриминация. Да се съдейства за формирането на нов тип социални отношения без дискриминация и изолация.