Реализирани проекти

logo_0071Проект: „Доброволец 007“
Финансиращ орган: НЦЕМПИ Програма за младежки дейности 2008-2010
Период: 01.12.2010 – 30.04.2011

„ДОБРОВОЛЕЦ 007” беше проект , чиито цели бяха насочени към информиране сред местната общественост относно същността на доброволчеството и доброволния труд. Създаде се механизъм за посредничество между организации ,приемащи доброволци и желаещи да полагат доброволен труд от различни групи; Създаде се база данни с младежи, желаещи да реализират доброволен труд и организации желаещи да посрещат доброволци. Проведоха се обучение на бъдещите доброволци, определяйки техните компетенции, ресурси и насочване към определена сфера на доброволческа дейност спрямо интересите, потребностите и възможностите им. Проектът „Доброволец 007“ беше средство за осмисляне на свободното време на младежите, чрез извършване на доброволен труд в различни организации, учреждения и институции, според тяхните интереси и предпочитания, както и бъдещо професионално ориентирани.

az sam s teb

Проект: „Аз съм с теб, Бъди до мен!“
Финансиращ орган: НЦЕМПИ Програма „Младежта в действие“
Дейност 2 – Европейска доброволческа служба
Период:05.09.2010 – 18.12.2010

 

Наименованието на проекта „ Аз съм с теб, Бъди до мен!” беше свързан с посрещането на 1 доброволец от Армения в Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” на територията на град Пазарджик,България.
Целта беше чрез пряко и косвено участие в живота, работата на посрещащата организация Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие”, доброволецът осъществи дейности, заложени по проект и придоби нови знания и умения, компетенции /неформално образование/. Личният пример, работата в екип, комуникацията на нов език, опознаването на нови обичаи и традиции  обогатиха доброволеца и му дадоха:
Възможностите за придобиване на знания и компетенции;
Изграждане на умения за общуване и работа с хора с увреждания;
Придобиване на езикови умения /писмен и говорим Български език/
Пряка работа с хора с увреждания над 18 години в дневен център за хора с увреждания.
Придобиване на умения за работа в екип.
Придобинаве на креативност и иновационни методи в подхода при работа с хора с увреждания
Създаване на нови приятелства и запознанства.
Познания за обичаите и културата на страната.
Познания за природните забележителности в област Пазарджик и в България.
Социални и междукултурни умения
Придобита отговорност към групите в неравностойно положение.
По-добро разбиране на проблемите на хората с увреждания.
Европейско самосъзнание.
Доброволецът взе участие във възпитателните дейности, педагогическите занимания. Неговата роля беше съобразена с възможностите и компетенциите му.  Мисията на доброволеца беше под ръководството на възпитател или рехабилитатор. Доброволецът имаше възможност да представи  собствената си страна и култура, като организира изложба и слайд-шоу. Доброволецът участва в образователно-възпитателите дейности, като подпомогна хората с увреждания при изработване на глинени съдове, картички, пана и други. Организира времето им за посещение на институции, кафе, обществени места, галерии, театър, кино и др. Подкрепяше хората с увреждания при тяхните ежедневни дейнстои – хранене, хигиена, обличане. Участваше в празниците и тържествата на сдружението и дневния център. Доброволецът организира дейностите през свободното време на клиентите – като например, живопис, музика, излети, и други. И накрая доброволецът разви личен проект, свързан с дейността и целите на дневния център и на посрещащата организация. 

ПРОЕКТdbe "РАЗЛИЧНИ, НО РАВНИ! "
Финансиращ орган: Сдружение „Жажда за живот“ - Сливен
Програма за малки грантове “Мисията възможна“
Период:3.09.2010 – 03.02.2011

Проектът „Различни, но равни" на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие" – Пазарджик беше финансиlogo-t4lран по програма за малки грантове „Мисията възможна" на Сдружение „Жажда за живот" – Сливен. Основната цел на проекта „Различни, но равни !” беше насочена към промяна на обществената нагласа на населението и в частност на община Пазарджик към групите в риск, а именно към проституиращи, употребяващи наркотици и хомосексуални - от ромски произход. Целяхме чрез реализирането на дейностите по проекта да повишим чувствителността по въпроси, свързани с приемането и интеграцията им сред местната общност. Да се формира нов тип социално отношение без дискриминация и изолация.
Към основната цел на проекта се отнасяше и възможността да се развие у хората, употребяващи наркотици, проституиращи и хомосексуалисти  - от ромски произход чувството за принадлежност към Европейската общност, като пълноправни и равнопоставни нейни членове, хора с равни права и възможности.
Не на последно място проектът имаше за цел да създаде възможността на хората от целевата група от ромски произход да имат равнен достъп до информация, така те получиха психологическа помощ и подкрепа, здравна и сексуална информация в областта на полово предаваните болести и последствията след употреба на наркотици.

ПРОЕКТ "ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ – ГРАД ПАЗАРДЖИК
Проектен период: 01.08 — 30.03.2010

Проектът е финансиран по Програма “Общностно Развитие И Гражданско Участие” Фонд “Хората Решават” – Фондация „Работилница за граждански инициативи”. Проектът е насочен към създаване на център за работа с доброволци, чиято основна цел е информиране сред местната общественост относно същността на доброволчеството и доброволния труд.

Страница 5 от 6