EVS project "MEGAVOLUNTEERS '18"

EVS project "MEGAVOLUNTEERS '18" in Tarragona, Spain.

През юни 3-ма младежи от България участваха като ЕДС (Европейска Доброволческа служба) доброволци в проекта "MEGAVOLUNTEERS '18" в Тарагона, Испания. Отговорностите на доброволците бяха да подпомогнат организирането на средиземноморските игри в Тарагона. Средиземноморските игри събират няколко държави в спортен конкурс, свързващ Азия, Африка и Европа, имащи за цел да насърчават интеграцията между геополитическото и културно наследство. Това е международно събитие - момент за опознаване на европейските ценности, междукултурно разбиране, толерантност, анти-расизъм, човешки права, интеграция, равенството между половете и много други. Доброволците бяха насърчени да упражняват това чрез доброволчеството, но също така и да бъдат посланици на тези ценности, тъй като те представляват Европа и Африка на това събитие.

 

In June 3 people from Bulgaria took part in the EVS project "MEGAVOLUNTEERS '18" in Tarragona, Spain. The responsibilities of the EVS volunteers were to help for the organization of The Mediterranean Games in Tarragona. The Mediterranean Games gather several countries in a sport competition, connecting Asia, Africa and Europe meant to promote integration among the geo-political and cultural area.This is an international event – a moment to explore transversal European values like fair play, intercultural understanding, tolerance, anti-racism, human rights, inclusion, gender equality and many more. The volunteers were encouraged to learn about these through the volunteering, but also be ambassadors for these values, as they represent Europe and Africa at this event.