Terms and conditions of Youthbank - Pazardjik

1.    Отворена за всички млади хора – Open to all young people (насърчаваме кандидатури за финансиране на проекти на всички млади хора, живеещи в общността и приветстваме такива от младежи, които не получават същите възможности, които другите могат да имат, напр. напускащи социални заведения, млади хора с увреждания, младежи от малки етнически групи).
2.    Ясни и честни методи на отпускане на средства – Clear and fair methods of grant-making (начина на взимане на решения на МБ гарантира, че всички отпуснати пари са разпределени справедливо. Ясни и прозрачни са процесите за проверка на начина на изразходване на средствата).
3.    Участие и включване – Participation & inclusion (равнопоставеност на всеки член на екипа на МБ).
4.    Насърчаване на разбирателството и зачитане на различията – Promoting understanding & respecting difference (даваме възможност на млади хора от различен културен, религиозен и политически произход да се обединят в една безопасна среда, да споделят опит и да развият разбиране и уважение един към друг.)
5.    Младите управляват – Youth-Led (ние взимаме решения как да се разпределят парите в рамките на нашата общност)
6.    Да се казва, така както е! – Say as it is! (използваме ясен и разбираем език, така че всички обучения, публикации, формуляри за кандидатстване и други да са лесни за четене и разбиране.)
7.    Развитие на младежките умения и опит – Developing young people’s skills & experience (използвайки спектър от творчески и забавни дейности МБ предлага на младите хора нови преживявания, нови умения и нови знания, осигуряващи им възможност да правят неща, които нормално не биха имали шанс да направят)
8.    Размисъл и оценка – Reflection & evaluation (Учене от опита! Отделяме време да огледаме всичко, в което сме участвали – от обученията и изграждащите екипа дейности до това как вземаме решенията си и типа проекти, които финансираме. Разглеждаме това, което работи добре и решаваме дали следващия път бихме променили нещо.)
9.    Празнуване – Celebration (вярваме, че е важно да се отпразнуват упоритата работа на младите дарители, които щедро даваме времето си, а също и да приветстваме младежите, които използват даренията да направят нещо различно в общността, в която живеем; всички членове на младежката общност могат да дойдат заедно, за да се признае и отпразнува въздействието на МБ)