Настоящето изследване има за цел да изследва връзката между доброволци (по Европейска доброволческа служба) и работодатели, за да идентифицира компетенциите на доброволците, които могат да бъдат валидирани и признати от работодателите и Националната агенция, важни за сферата на работа. Изследването има за цел да популяризира значението на опита, придобит по време на доброволчеството в чужбина и ползите, свързани с него.
Участниците ще бъдат помолени да отговорят на въпросите в този въпросник по теми, които са произволно определени. Вашето сътрудничество представлява действителна подкрепа при събирането на социологически статистически данни по отношение на тематиката на изследването.
Моля, отговорите на всички въпроси, като посочите отговора, който най-добре описва мнението Ви и ситуацията, в която се намирате.
Отговорите са поверителни и въпросника е анонимен. Данните ще бъдат статистически анализирани, а резултатите от изследването ще бъдат публикувани. Валидирането на научноизследователски заключенията зависи от честността на Вашите отговори.

Благодарим Ви за отделеното време

Cancel