ПРОЕКТ: "Заедно можем повече!"

ПРОЕКТ: "Заедно можем повече!"
продължителност: 12 месеца / 01.01.2020 - 31.12.2020/
Финансиращ орган: Европейски корпус за солидарност – Център за развитие на човешките ресурси
Дейност „Проект за солиданост“


През месец Януари стартира новият проект на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ с наименование „Заедно можем повече!“. Проектът е с продължителност от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. Заложени са редица дейности за изпълнение.
•Подготовка и стартиране на проекта
•Изготвяне на брошури, флайери, плакати, химикали,папки за пресконференцията и презентация.
•Пресконференция с местни печатни, електронни медии и телевизии.
•Провеждане на разяснителна кампания сред младите хора в град Пазарджик.
•тренинг „Работа с хора с увреждания“


•занятие «Какво знаем за хранителните продукти и заболявания, предизвикани от неправилно хранене»
•практическо занятие «Закупуване на качествени хранителни продукти и тяхното приготвяне по кулинарни рецепти»
•занятие «Как да управляваме парите си»
•занятие «Козметика и грижа за кожата и косата. Поддържане на естетически външен вид – лична хигиена – подходящо облекло и грижа за дрехите»
•занятие «Грижа за здравето и зъбите»
•занятие «Промени в моето тяло. Репродуктивна система на човека»
•занятие «Забременяване и бременност»
•занятие «Сръчни ръце»
•занятие «Да живеем в самостоятелно жилище»
•занятие «Пожар и природни бедствия»
•занятие» Да опознаем града и околностите»
•занятие «Сред природата – Спорт и Отдих»
•Приключване на проекта
Настоящият проект има за цел да формира у младите хора с увреждания знания и умения, които да им помогнат да се адаптират в обществото и да могат адекватно да реагират на проблеми от социално – битово естество. Чрез занятията, които ще бъдат провеждани по време на реализацията на проекта, младежите – участници в него ще усвоят и доразвият умения за самообслужване, ще придобият самочувствие на знаещи и можещи хора, които имат своето място както в бъргарското, така и в европейското общество. Чрез практически занятия по готварство, градинарство, шиене, грънчарство, плетене и бродиране младежите ще придобият знания и умения, които са им необходими за тяхното ежедневно битуване и самостоятелен начин на живот. Целта е тези младежи да се почувстват по-значими за себе си и околните, да придобият самоувереност в собтствените си сили и възможности, и да разберат, че уврежданията им не могат да бъдат пречка за достойно съществуване.
Проектът ще продължи в рамките на 12 месеца и в него ще бъдат включени над 20 младежи между 18 и 30 години, като по-голямата част от тях ще са младежи с увреждания и 5 техни връстници, които нямат подобни проблеми и са доброволци към Сдружение“ Фокус – Европейски център за развитие“.