Проектът РАВЕН ШАНС ЗА УСПЕХ - EQUAL CHANCE FOR SUCCESS

Проектът « РАВЕН ШАНС ЗА УСПЕХ - EQUAL CHANCE FOR SUCCESS » се проведе в периода 29.03.2019 – 07.04.2019. В него се включиха 45 младежи от 9 държави. Дейностите се проведоха в Пазарджик, България от основния координатор на проекта Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“.

Основната цел на проекта беше включване на 45 младежи в мобилност, която им даде шанс да преоткрият възможностите които предлагат културно-историческото наследство на родните им места в посока повишаване на личностни и професионални умения и намиране на работа.

 

Постигнати подцели посредством проекта:

1.Участниците в обмена споделиха и откроиха някои основни проблеми и пречки пред които са изправени в процес на търсене и кандидатстване за работа.

2.Участниците имаха възможност да споделят и повишат своята информираност във връзка с някои от причините за младежката безработица в различните страни, според наблюдение и преживявания от личен опит.

3.Повишиха се редица умения и компетенции в участниците в обмена, свързани с търсене, намиране и кандидатстване за работа свързана с културно-историческото наследство в родните им места и страни.

5.Запознаха се участниците в обмена с видовете документи /автобиография, мотивационно писмо, препоръка, сертификати от неформално образование/ необходими при кандидатстване за работа и подобриха своите умения и компетенции при тяхното изготвяне и представяне пред бъдещите работодатели.

6.Повишиха своята информираност по отношение добрите практики и възможностите при оползотворяване на потенциала на природните и културни обекти за осигуряването на младежка заетост.

7.Повиши се информираността в участниците за природните и културни чудеса, нормативната уредба по отношение тяхното опазване и поддържане, както и опазването и популяризирането им в родните места и в различните държави на участниците в проекта.

8.Информираност отсносно програмата Еразъм+ и какво тя предлага в насока професионално ориентиране и израстване в кариерата.

Методите, които използвахме за постигане на заложените цели бяха основани на принципите на неформалното образование, активното участие на всеки участник, обмяната на опит и разпространението на добри практики. Планираните дейности бяха интерактивни и практически насочени. Работните методи, които използвахме при реализация на дейностите са работа в малки групи, обучение чрез преживяване, интерактивни презентации и мозъчна атака, дискусии, работа по казуси, форум-театър, енерджайзери, игри за разчупване на ледовете и други свързани с неформалното образование.

Обменът допринесе за повишаване на знанията на младите хора за природните чудеса, както и ефективното и креативно използване на потенциала на тези чудеса за създаване на алтернативи на младежка заетост. Бяха засегнати проблемите с безработицата във всяка една от държавите участнички и в частност младежката безработица и как могат да бъдат преодолени тези проблеми. Фокусирахме се върху повишаването на активност на младежите на пазара на труда чрез повишаване на редица умения и компетенции.

Партньорски страни - Италия, Испания, Чехия,Полша, Румъния, Португалия, Гърция, Турция и България

Проекта е финансиран по Програма Еразъм+ ключова дейност КА1 ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ, СЕКТОР МЛАДЕЖ - Младежки обмен.