Current projects

ПРОЕКТ: "Заедно можем повече!"
продължителност: 12 месеца / 01.01.2020 - 31.12.2020/
Финансиращ орган: Европейски корпус за солидарност – Център за развитие на човешките ресурси
Дейност „Проект за солиданост“


През месец Януари стартира новият проект на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ с наименование „Заедно можем повече!“. Проектът е с продължителност от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. Заложени са редица дейности за изпълнение.
•Подготовка и стартиране на проекта
•Изготвяне на брошури, флайери, плакати, химикали,папки за пресконференцията и презентация.
•Пресконференция с местни печатни, електронни медии и телевизии.
•Провеждане на разяснителна кампания сред младите хора в град Пазарджик.
•тренинг „Работа с хора с увреждания“

Проектът « РАВЕН ШАНС ЗА УСПЕХ - EQUAL CHANCE FOR SUCCESS » се проведе в периода 29.03.2019 – 07.04.2019. В него се включиха 45 младежи от 9 държави. Дейностите се проведоха в Пазарджик, България от основния координатор на проекта Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“.

Основната цел на проекта беше включване на 45 младежи в мобилност, която им даде шанс да преоткрият възможностите които предлагат културно-историческото наследство на родните им места в посока повишаване на личностни и професионални умения и намиране на работа.

Проектът « РАВЕН ШАНС ЗА УСПЕХ - EQUAL CHANCE FOR SUCCESS » се проведе в периода 29.03.2019 – 07.04.2019. В него се включиха 45 младежи от 9 държави. Дейностите се проведоха в Пазарджик, България от основния координатор на проекта Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“.

Основната цел на проекта беше включване на 45 младежи в мобилност, която им даде шанс да преоткрият възможностите които предлагат културно-историческото наследство на родните им места в посока повишаване на личностни и професионални умения и намиране на работа.

ПРОЕКТ: "Фабрика за добри дела"
продължителност: 7 месеца / 15.02.2019 - 15.09.2019/
Финансиращ орган: Център за развитие на човешките ресурси
Европейски корпус за солидарност - Проект за солидарност


През месец Февруари стартира новият проект на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ с наименование „Фабрика за добри дела“. Проектът е с продължителност седем месеца. Той има за цел да формира у младите хора със специални образователни потребности интегрирани в масови училища, знания и умения, които да им помогнат да се адаптират в обществото и да могат адекватно да реагират на проблеми от социално – битово естество, когато порастрант.

Чрез занятията, които ще бъдат провеждани по време на реализацията на проекта, младежите – участници в него ще усвоят и доразвият умения за самообслужване, ще придобият самочувствие на знаещи и можещи хора, които имат своето място както в бъргарското, така и в европейското общество. Чрез практически занятия по готварство, градинарство, шиене, грънчарство, плетене и бродиране младежите ще придобият знания и умения, които са им необходими за тяхното ежедневно битуване и самостоятелен начин на живот. Целта е тези младежи да се почувстват по-значими за себе си и околните, да придобият самоувереност в собтствените си сили и възможности, и да разберат, че уврежданията им не могат да бъдат пречка за достойно съществуване.
В проектът ще бъдат включени 30 младежи между 15 и 30 години, като 25 от тях ще са младежи със специални образователни потребности интегрирани в учебни заведения на територията на град Пазарджик. Пет участника ще бъдат техни връстници, които нямат подобни проблеми и са доброволци към Сдружение“ Фокус – Европейски център за развитие“.

Page 1 of 4