Activities

logos enACTIVITIES

• Educational activities, such as seminars, conferences, training trips, workshops and joint appearances, aimed at increasing public awareness of the association, its history, development and achievements;
• Help for students and parents to improve communication and teamwork;
• Support from specialists who handle the integration of children with special educational needs;

•Providing partnerships and cooperation with other Bulgarian organizations as well as international organizations;
• Developing projects related to the objectives of the association;
• Preparing training programs for members of the association;
• Research activities;
• Public campaigns to develop local policies and strategies based on thorough analysis of community needs;ДЕЙНОСТИ
•  Обучителна дейност - Провеждане на семинари, конференции,обучителни пътувания, работни срещи, тематични вечери, съвместни изяви и запознаване обществеността с историята и развитието и постиженията на сдружението.
•  Осъществява международно партниране и сътрудничество със сродни организации, както и с организации в страната.
•  Разработването на проекти, свързани с целите на сдружението.
•  Изготвя програми за обучение на своите членове.
•  Научна дейност
•  Обществени кампании – разработване на местни политики и стратегии, базирани на задълбочен анализ на потребностите на целевите групи.
•  Социални дейности – подпомагане на ученици и родители за подобряване комуникацията и работата в екип. Подпомагане специалисти свързани с интеграцията на деца и ученици със специални образователни потребности.
• Доброволчество.