РАЗЛИЧНИ, НО РАВНИ

Проект „РАЗЛИЧНИ, НО РАВНИ“ на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” беше обучителен курс с домакин БЪЛГАРИЯ - посрещаща организация и участници партньори/ изпращащи организации: Италия, Испания, Португалия, Чехия, Румъния, Полша, Хърватска и Турция /9 страни общо/.  Основна цел, която постигнахме беше обмяната на опит и добри практики при социализация на младежите със специални потребности в партньорските страни, чрез опознаване на чужди култури и участие в дейности свързани с директна работа с хора с увреждания. Дейностите се реализираха в град Пазарджик, България през 16-23 Май 2018 година.

Основните дейности планирани за обучителният курс бяха: интерактивни игри, срещи с местни специалисти работещи в сферата на услугите насочени към хора с увреждания, гост-разговор с лектори, участие в различни уоркшопи, дебати, музикални игри за изразяване на себе си, творчески дейности за придобиване на нови знания и умения в областта на изкуството с последващо значение за прилагане в практиката и в професионалната сфера при работа с хора в неравностойно положение, моделиране и работа с предмети – представяне на различни методи за интеграция и социализация, представяне на различни средства за включване на хора в неравностойно положение в различни инициативи и дейности. Основна цел беше обмяната на опит и добри практики при работата с хора с ментални увреждания в процеса на социализация и интеграция в обществото, както и придобиване на нови методи и техники за директна работа с хората с увреждания и тяхното мултиплициране на местно ниво. Постигната цел беше повишени умения и компетенции на младежки работници за директна работа с хора с ментални увреждания. Повишена самооценка и нивото на познания за различните видове увреждания. Цел е активното включване на младежки работници в директна работа с хора с увреждания и апробиране на нови методи и техники. В процес на реализиране на обучителния курс бяха включени и младежи с увреждания, с които инициирахме директна работа така процеса беше завършен и изпробвахме наученото през дните на обучение. Това спомогна за включване на младежи с увреждания в дейности, в които до този момент не бяха участвали, запознаване на нова култура, докосване до нови светове като език, бит, работни навици. Запознаване и изграждане на нови приятелства и запознанства. Проектът спомогна да обменим добри практики при работата с хора с увреждания, да придобием нови познания за подкрепа и работа, да се учим и забавляваме заедно.  В дейността участваха  28 младежки работници на възраст от 18 до 30 години.