Равен шанс - Обучение за младежки работници

Проект „Равен шанс - повишаване умения и компетенция на младежки работници подкрепящи хора с увреждания“ на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” е обучителен курс с домакин БЪЛГАРИЯ - посрещаща организация и участници партньори/ изпращащи организации: Италия, Испания, Португалия, Чехия, Румъния, Гърция, Полша, Белгия, Хърватска и Турция /11 страни общо/.  Основна цел е обмяната на опит и добри практики при социализация на младежите със специални потребности в партньорските страни, чрез опознаване на чужди култури и участие в дейности свързани с директна работа с хора с увреждания. Дейностите ще се реализират в град Пазарджик, България през 05-12 Април 2016 година.


Основните дейности планирани за обучителният курс са: интерактивни игри, срещи с местни специалисти работещи в сферата на услугите насочени към хора с увреждания, гост-разговор с лектори, участие в различни уоркшопи, дебати, музикални игри за изразяване на себе си, творчески дейности за придобиване на нови знания и умения в областта на изкуството с последващо значение за прилагане в практиката и в професионалната сфера при работа с хора в неравностойно положение, моделиране и работа с предмети – представяне на различни методи за интеграция и социализация, представяне на различни средства за включване на хора в неравностойно положение в различни инициативи и дейности. Основна цел е обмяната на опит и добри практики при работата с хора с ментални увреждания в процеса на социализация и интеграция в обществото, както и придобиване на нови методи и техники за директна работа с хората с увреждания и тяхното мултиплициране на местно ниво /във всяка една от страните партньори/ след приключване на обучителния курс. Цел е повишаване на уменията и компетенциите на младежките работници за директна работа с хора с ментални увреждания. Повишаване самооценката и нивото на познания за различните видове увреждания. Цел е активното включване на младежки работници в директна работа с хора с увреждания и апробиране на нови методи и техники. В процес на реализиране на обучителния курс ще бъдат включени и младежи с увреждания, ще инициираме директна работа с тях за да бъде процеса завършен и да изпробваме наученото през дните на обучение. Това ще спомогне за включване на младежи с увреждания в дейности, в които до този момент не са участвали, запознаване на нова култура, докосване до нови светове като език, бит, работни навици. Запознаване и изграждане на нови приятелства и запознанства. Проектът ще спомогне да обменим добри практики при работата с хора с увреждания, да придобием нови познания за подкрепа и работа, да се учим и забавляваме заедно.  В дейността ще участват  33 младежки работници на възраст от 18 до 30 години.