Реализирани проекти

Проект: "Родители на Фокус"
Финансиращ орган: Фондация Работилница за граждански инициативи - ФРГИ
Период: 03.01.2012 - 03.06.2012

 

Сдржение „Фокус – Европейски център за развитие“ – град Пазарджик, стартира проект „Родители на Фокус“ по програма “Общностно развитие и гражданско участие” Фонд  “Хората решават” 6 на ФРГИ.  Проектът е с продължителност 5 месеца (3.1.2012 – 3.6.2012) и ще се осъществи на територията на гр. Пазарджик.
Основната цел на настоящия проект е да създаде среда и условия, в които родителите на 60 деца, с физически и ментални увреждания посещаващи дневен център за хора с увреждания, да могат да потърсят помощ, съвет, решение или подкрепа за своите битови, емоционални, здравословни или законови проблеми. Да бъдат приети не само техните деца, но и те самите сред обществото. Да не са изолирани и да не са емоционално неглижирани от заобищалящата ги среда. Да бъдат толерантно приети не като различни, а като равни. Да се постави акцент на проблемите пред, които са изправени родителите на деца с увреждания, трудностите които срещат в процеса на отглеждане и възпитание.
В рамките на проекта ще бъдат проведени няколко обучения за родители на деца с увреждания, както и на специалисти работещи с хора с увреждания. Ще бъдат проведени групи по взаимопомощ и подкрепа, тематични срещи и дискусии, информационни кампании сред местната общественост и не на последно място ще бъде издаден сборник от родители за родители – малък наръчник в помощ на родителите на деца с увреждания. Участие в проекта ще вземат над 60 родители на деца с увреждания и над 20 специалисти работещи в сферата на услугите.
Очакваният ефект от този проект е по-добра информираност сред обществото относно съдбата, живота, бариерите и премеждията пред които са изправени родителите, чиито деца са с увреждания. Придобиване на нови умения и компетенции на 100 родители на деца с увреждания участвайки в различни дейности по проекта. Повишена както родителска компетенция, така и компетенция на специалисти работещи с хора с увреждания на територията на град Пазарджик.

Проект: „Свят пълен с мечти!“
Финансиращ орган: НЦЕМПИ Програма „Младежта в действие“
Дейност 2 – Европейска доброволческа служба
Период:05.02.2012 – 05.08.2012
Наименованието на проекта „ Свят пълен с мечти!“ е свързан с посрещането на 3-ма доброволци от Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” на територията на град Пазарджик,България. Доброволците са от Турция, Литва и Италия. Те ще вземе участие във възпитателните дейности, педагогическите услуги. Тяхната роля ще бъде съобразена с възможностите и компетенциите им.  Мисията на доброволеца винаги ще бъде под ръководството на възпитател или рехабилитатор. Доброволците ще има възможност да представи  собствената си страна и култура, чрез организирането на храна, изложби, слайд-шоу например. Доброволците ще участват в образователно-възпитателите дейности, като подпомагат хората с увреждания при изработване на глинени съдове, картички, пана и други. Ще организират времето им за посещение на институции, кафе, обществени места, галерии, театър, кино и др. Ще подкрепят хората с увреждания при тяхните ежедневни дейнстои – хранене, хигиена, обличане. Ще участват в празниците и тържествата на сдружението и дневния център. Доброволците ще организират дейностите през свободното време на клиентите – като например, живопис, музика, излети и други. И накрая доброволеците ще имат възможността да развият личен проект, свързан с дейността и целите на дневния център и на посрещащата организация.

Наименование: „ФАБРИКА ЗА ДОБРИ ДЕЛА“
Финансиращ орган: НЦЕМПИ- ПОДПРОГРАМА 3: МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО И УЧАСТИЕ В ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ
Период: 01.01.2012 – 30.08.2012

 

 

 

„ФАБРИКА ЗА ДОБРИ ДЕЛА” си поставя да реализира:

  • Информираност сред местната общественост относно същността на доброволчеството и доброволния труд. Пречупване на стереотипи свързани с „доброволността” и неговото грешно възприемане .
  • Създаване на механизъм за посредничество между организации приемащи доброволци и желаещи да полагат доброволен труд от различни групи;
  • Активизиране на организации и институции за работа с доброволци, стимулиране на представителите на местната общност да полагат доброволен труд.
  • Създаване на устойчиви партньорски взаимоотношения и обмяна на опит между организациите, работещи с доброволци в Пазарджик и утвърждаване на традицията за полагане на доброволен труд от страна на различни социални групи при решаване на значими местни проблеми.
  • Изграждане на механизъм за набиране на доброволци. Обучение на бъдещите доброволци, определяне на техните компетенции, ресурси и насочване към определена сфера на доброволческа дейност спрямо интересите, потребностите и възможностите им.
  • Осмисляне на свободното време на младежите, чрез извършване на доброволен труд в различни организации, учреждения и институции, според тяхните интереси и предпочитания.
  • Цел е младите хора посредством доброволческа дейност да се докоснат до различни сфери, да развият различни компетенции, да осъзнаят придобитите умения и знания, което да им помогне да разберат себе си и това какво искат и желаят да учат и да се занимават  в бъдеще, като професия и реализация.

Проект: „Аз съм с теб, Бъди до мен - 3!“
Финансиращ орган: НЦЕМПИ Програма „Младежта в действие“
Дейност 2 – Европейска доброволческа служба
Период:25.08.2011 – 18.12.2011

Наименованието на проекта „ Аз съм с теб, Бъди до мен!” е свързан с посрещането на 4-ма доброволци от Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” на територията на град Пазарджик,България. Доброволците са от Армения,Сърбия, Австрия и Италия. Те ще вземе участие във възпитателните дейности, педагогическите услуги. Тяхната роля ще бъде съобразена с възможностите и компетенциите му.  Мисията на доброволеца винаги ще бъде под ръководството на възпитател или рехабилитатор. Доброволците ще има възможност да представи  собствената си страна и култура, чрез организирането на храна, изложби, слайд-шоу например. Доброволците ще участват в образователно-възпитателите дейности, като подпомагат хората с увреждания при изработване на глинени съдове, картички, пана и други. Ще организират времето им за посещение на институции, кафе, обществени места, галерии, театър, кино и др. Ще подкрепят хората с увреждания при тяхните ежедневни дейнстои – хранене, хигиена, обличане. Ще участват в празниците и тържествата на сдружението и дневния център. Доброволците ще организират дейностите през свободното време на клиентите – като например, живопис, музика, излети и други. И накрая доброволеците ще имат възможността да развият личен проект, свързан с дейността и целите на дневния център и на посрещащата организация.

Страница 3 от 6