Реализирани проекти

ПРОЕКТ: " МАШИНА НА ВРЕМЕТО "
продължителност: 8 месеца / 20.12.2013 - 20.08.2014/
Финансиращ орган: ПРОГРАМА „ЖИВО НАСЛЕДСТВО”, ФОНД „НОВИ ПРОЕКТИ“, ФОНД „ПРОДЪЛЖАВАЩИ ПРОЕКТИ“

Проекта е насочен към възраждане огъня на нашето живо наследство, нашият град, който се променя с годините. Възраждането и опазването на местното фолклорно и нематериално културно наследство на град Пазарджик. Проектът ще допринесе за съхранение на спомени от миналото за битта, културата, обичаите, традициите и занаятите в Пазарджик. Ще допринесе за тяхното разпространение сред младото подрастващо поколение. Дейностите са насочени към информиране и повишаване познанията за миналото на родното ни място. Реализирайки заложените дейности по проекта ще се стремим да подкрепим местното развитие в Пазарджик чрез мобилизиране на наличните ресурси – младежи, доброволци, граждани, местни институции, културни учреждения.

ПРОЕКТ: " ИЗБОРЪТ - ЖИВОТ В РЕАЛНОСТ ИЛИ ИЛЮЗИЯ "
продължителност: 7 месеца / 01.09.2013 - 01.04.2014/
Финансиращ орган: НЦЕМПИ / НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2011 – 2015) ПОДПРОГРАМА 3: МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО И УЧАСТИЕ В ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

Проектът „Изборът – Живот в реалност или илюзия“ е свързан с набиране на доброволци и реализиране на доброволчески инициативи на територията на град Пазарджик с цел постигане превенция употребата на наркотици сред младите хора. Под формата на превантивна кампания „ИЗБОРЪТ - ЖИВОТ В РЕАЛНОСТ ИЛИ ИЛЮЗИЯ“ проектът на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ ще включи младежи между 15-30 години, които активно с подкрепата на организацията ще реализират дейности като: кръгла маса, дебати, фото-изложба, флашмоб, обучения и информационни срещи.

ПРОЕКТ: "ПРОДАВАЧ НА НАДЕЖДА"
продължителност: 8 месеца / 05.08.2013 - 23.03.2014/
Финансиращ орган: НЦЕМПИ Програма „Младежта в действие“
Дейност 1.2 – Младежки инициативи


През месец Август стартира новият проект на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ с наименование „ПРОДАВАЧ НА НАДЕЖДА“. Проектът е с продължителност осем месеца. Той има за цел да формира у младите хора със специални образователни потребности интегрирани в масови училища, знания и умения, които да им помогнат да се адаптират в обществото и да могат адекватно да реагират на проблеми от социално – битово естество, когато порастрант.

Проект: „Аз мога, дай ми шанс!“
Финансиращ орган: НЦЕМПИ Програма „Младежта в действие“
Дейност 2 – Европейска доброволческа служба
Период:01.09.2013 – 01.09.2014


Наименованието на проекта „ Аз мога, дай ми шанс” е свързан с посрещането на 2-ма доброволци от Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” на територията на град Пазарджик,България.
Доброволците са от Италия. Те активно участват във възпитателните дейности, педагогическите услуги и социалната подкрепа на хора с увреждания в дневен център за хора с увреждания в град Пазарджик. Мисията на доброволците винаги е под ръководството на възпитател или рехабилитатор. Доброволците ще има възможност да представят  собствената си страна и култура, чрез организирането на изложби, слайд-шоу, приготвянето на храна и други типични за културата неща. Доброволците участват в образователно-възпитателите дейности на дневен център за хода с увреждания, като подпомагат младежите в неравностойно положение при изработване на глинени съдове, картички, пана и други. Заедно организират времето за посещение на институции, кафе, обществени места, галерии, театър, кино и др. Доброволците активно подкрепят хората с увреждания при тяхните ежедневни дейнстои – хранене, хигиена, обличане. Участват в празниците и тържествата на сдружението и дневния център. Доброволците организират дейностите през свободното време на клиентите – като например, живопис, музика, излети и други. През периота да службата доброволеците ще имат възможността да развият свой личен проект, свързан с дейността и целите на дневния център и на посрещащата организация.

Страница 2 от 6