Реализирани проекти

Проект: „КЛУБ РАВНОПОСТАВЕНОСТ – ТЯ И ТОЙ!“
Финансиращ орган: Български Фонд за Жените
Период: 1.07.2011 – 30.11.2011


Основната цел на проекта е да допринесе за положителна промяна в отношението към половете чрез формиране на клуб по равнопоставеност с участието на момчета и момичета /мъже и жени/, чрез реализирането на инициативи и дейности на открито / хепанинги, кампании, работни срещи, презентации, беседи и проучване – фокус групи, анкети/, изграждане на толерантно общество. За целта ще се използват специфични инструменти и методологии за преодоляване на социалните стереотипи свързани с половите различия. Основна цел е да се повиши чувствителността по въпроси свързани с равнопоставеността на половете, полова дискриминация. Да се съдейства за формирането на нов тип социални отношения без дискриминация и изолация. Към основната цел на проекта се отнася и възможността да се развие у различните полове чувството за принадлежност към Европейската общност, като пълноправни и равнопоставине нейни членове, хора с равни права и възможности. Проектът предвижда създаването на специфичен набор от инструменти за преодоляване на половата дискриминация, базиран на реализирането на дейности сред обществото. 

Проект: „Аз съм с теб, Бъди до мен - 2!“
Финансиращ орган: НЦЕМПИ Програма „Младежта в действие“
Дейност 2 – Европейска доброволческа служба
Период:05.01.2011 – 05.09.2011


Наименованието на проекта „ Аз съм с теб, Бъди до мен!” е свързан с посрещането на 4-ма доброволци от Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” на територията на град Пазарджик,България.
Доброволците са от Франция, Хърватия, Австрия и Италия. Те ще вземе участие във възпитателните дейности, педагогическите услуги. Тяхната роля ще бъде съобразена с възможностите и компетенциите му.  Мисията на доброволеца винаги ще бъде под ръководството на възпитател или рехабилитатор. Доброволците ще има възможност да представи  собствената си страна и култура, чрез организирането на храна, изложби, слайд-шоу например. Доброволците ще участват в образователно-възпитателите дейности, като подпомагат хората с увреждания при изработване на глинени съдове, картички, пана и други. Ще организират времето им за посещение на институции, кафе, обществени места, галерии, театър, кино и др. Ще подкрепят хората с увреждания при тяхните ежедневни дейнстои – хранене, хигиена, обличане. Ще участват в празниците и тържествата на сдружението и дневния център. Доброволците ще организират дейностите през свободното време на клиентите – като например, живопис, музика, излети и други. И накрая доброволеците ще имат възможността да развият личен проект, свързан с дейността и целите на дневния център и на посрещащата организация.

Проект: „Европейски поглед към нови възможности“
Финансиращ орган: НЦЕМПИ Програма „Младежта в действие“
Дейност 3 – Младежта на света
Период:01.05.2010 – 01.08.2010

Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” е новоучредена неправителствена организация, която намери партньори за реализиране на съвместен проект по програма „Младежта в действие”. Членове на сдружението посрещнаха представители от Република Македония. В Пазарджик, България, обмениха добри практики, придобиха умения и познания за работа с хора в неравностойно положение / с увреждания/, и най-вече умения за работа по проекти. Представителите от Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” България представиха страната си и нейните културни ценности. Запознаха своите партньори с приоритетите, целите, дейностите, екипа и целевата група на сдружението. Представиха програмата „Младежта в действие” и нейните приоритети, цели и възможности. Посещението допринесе за обогатяване както професионално, така и личностно на представителите от двете страни, допринесе за придобиване на практически образователен опит и изграждане на дългосрочни партньорства. Проектът „Европейски поглед към нови възможности” се оказа възможност за бъдещи успехи на двете партниращи организации. 
Държави взели участие в проекта: България и Македония

w4eПРОЕКТ: "СВЯТ ЗА ВСЕКИ"

продължителност: 8 месеца / 05.05.2011 - 05.12.2011/

Финансиращ орган: НЦЕМПИ Програма „Младежта в действие“
Дейност 1.2 – Младежки инициативи

 

 

През месец май стартира новият проект на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ с наименование „Свят за всеки“. Проектът е с продължителност от 05.05.2011 г. до 05.12.2011 г. Заложени са редица дейности за изпълнение.
•Подготовка и стартиране на проекта
•Изготвяне на брошури, флайери, плакати, химикали,папки за пресконференцията и презентация.
•Пресконференция с местни печатни, електронни медии и телевизии.
•Провеждане на разяснителна кампания сред младите хора в град Пазарджик.
•тренинг „Работа с хора с увреждания“
•занятие «Какво знаем за хранителните продукти и заболявания, предизвикани от неправилно хранене»
•практическо занятие «Закупуване на качествени хранителни продукти и тяхното приготвяне по кулинарни рецепти»
•занятие «Как да управляваме парите си»
•занятие «Козметика и грижа за кожата и косата. Поддържане на естетически външен вид – лична хигиена – подходящо облекло и грижа за дрехите»
•занятие «Грижа за здравето и зъбите»
•занятие «Промени в моето тяло. Репродуктивна система на човека»
•занятие «Забременяване и бременност»
•занятие «Сръчни ръце»
•занятие «Да живеем в самостоятелно жилище»
•занятие «Пожар и природни бедствия»
•занятие» Да опознаем града и околностите»
•занятие «Сред природата – Спорт и Отдих»
•филм „Свят за всички“
•Приключване на проекта
Настоящият проект има за цел да формира у младите хора с увреждания знания и умения, които да им помогнат да се адаптират в обществото и да могат адекватно да реагират на проблеми от социално – битово естество. Чрез занятията, които ще бъдат провеждани по време на реализацията на проекта, младежите – участници в него ще усвоят и доразвият умения за самообслужване, ще придобият самочувствие на знаещи и можещи хора, които имат своето място както в бъргарското, така и в европейското общество. Чрез практически занятия по готварство, градинарство, шиене, грънчарство, плетене и бродиране младежите ще придобият знания и умения, които са им необходими за тяхното ежедневно битуване и самостоятелен начин на живот. Целта е тези младежи да се почувстват по-значими за себе си и околните, да придобият самоувереност в собтствените си сили и възможности, и да разберат, че уврежданията им не могат да бъдат пречка за достойно съществуване.
Проектът ще продължи в рамките на 6 месеца и в него ще бъдат включени 30 младежи между 18 и 30 години, като 25 от тях ще са младежи с увреждания и 5 техни връстници, които нямат подобни проблеми и са доброволци към Сдружение“ Фокус – Европейски център за развитие“.

 

Страница 4 от 6