МАШИНА НА ВРЕМЕТО

ПРОЕКТ: " МАШИНА НА ВРЕМЕТО "
продължителност: 8 месеца / 20.12.2013 - 20.08.2014/
Финансиращ орган: ПРОГРАМА „ЖИВО НАСЛЕДСТВО”, ФОНД „НОВИ ПРОЕКТИ“, ФОНД „ПРОДЪЛЖАВАЩИ ПРОЕКТИ“

Проекта е насочен към възраждане огъня на нашето живо наследство, нашият град, който се променя с годините. Възраждането и опазването на местното фолклорно и нематериално културно наследство на град Пазарджик. Проектът ще допринесе за съхранение на спомени от миналото за битта, културата, обичаите, традициите и занаятите в Пазарджик. Ще допринесе за тяхното разпространение сред младото подрастващо поколение. Дейностите са насочени към информиране и повишаване познанията за миналото на родното ни място. Реализирайки заложените дейности по проекта ще се стремим да подкрепим местното развитие в Пазарджик чрез мобилизиране на наличните ресурси – младежи, доброволци, граждани, местни институции, културни учреждения.