РОДИТЕЛИ НА ФОКУС

l>

Проект: "Родители на Фокус"
Финансиращ орган: Фондация Работилница за граждански инициативи - ФРГИ
Период: 03.01.2012 - 03.06.2012

 

Сдржение „Фокус – Европейски център за развитие“ – град Пазарджик, стартира проект „Родители на Фокус“ по програма “Общностно развитие и гражданско участие” Фонд  “Хората решават” 6 на ФРГИ.  Проектът е с продължителност 5 месеца (3.1.2012 – 3.6.2012) и ще се осъществи на територията на гр. Пазарджик.
Основната цел на настоящия проект е да създаде среда и условия, в които родителите на 60 деца, с физически и ментални увреждания посещаващи дневен център за хора с увреждания, да могат да потърсят помощ, съвет, решение или подкрепа за своите битови, емоционални, здравословни или законови проблеми. Да бъдат приети не само техните деца, но и те самите сред обществото. Да не са изолирани и да не са емоционално неглижирани от заобищалящата ги среда. Да бъдат толерантно приети не като различни, а като равни. Да се постави акцент на проблемите пред, които са изправени родителите на деца с увреждания, трудностите които срещат в процеса на отглеждане и възпитание.
В рамките на проекта ще бъдат проведени няколко обучения за родители на деца с увреждания, както и на специалисти работещи с хора с увреждания. Ще бъдат проведени групи по взаимопомощ и подкрепа, тематични срещи и дискусии, информационни кампании сред местната общественост и не на последно място ще бъде издаден сборник от родители за родители – малък наръчник в помощ на родителите на деца с увреждания. Участие в проекта ще вземат над 60 родители на деца с увреждания и над 20 специалисти работещи в сферата на услугите.
Очакваният ефект от този проект е по-добра информираност сред обществото относно съдбата, живота, бариерите и премеждията пред които са изправени родителите, чиито деца са с увреждания. Придобиване на нови умения и компетенции на 100 родители на деца с увреждания участвайки в различни дейности по проекта. Повишена както родителска компетенция, така и компетенция на специалисти работещи с хора с увреждания на територията на град Пазарджик.