КЛУБ РАВНОПОСТАВЕНОСТ – ТЯ И ТОЙ!

Проект: „КЛУБ РАВНОПОСТАВЕНОСТ – ТЯ И ТОЙ!“
Финансиращ орган: Български Фонд за Жените
Период: 1.07.2011 – 30.11.2011


Основната цел на проекта е да допринесе за положителна промяна в отношението към половете чрез формиране на клуб по равнопоставеност с участието на момчета и момичета /мъже и жени/, чрез реализирането на инициативи и дейности на открито / хепанинги, кампании, работни срещи, презентации, беседи и проучване – фокус групи, анкети/, изграждане на толерантно общество. За целта ще се използват специфични инструменти и методологии за преодоляване на социалните стереотипи свързани с половите различия. Основна цел е да се повиши чувствителността по въпроси свързани с равнопоставеността на половете, полова дискриминация. Да се съдейства за формирането на нов тип социални отношения без дискриминация и изолация. Към основната цел на проекта се отнася и възможността да се развие у различните полове чувството за принадлежност към Европейската общност, като пълноправни и равнопоставине нейни членове, хора с равни права и възможности. Проектът предвижда създаването на специфичен набор от инструменти за преодоляване на половата дискриминация, базиран на реализирането на дейности сред обществото.