Oбучение на екипа

Младежка банка – Пазарджик обнови своя екип и привлече нови съмишленици в лицето на младежи и ученици от местните учебни заведения. Формирането на екип на МБ направихме чрез подбор на доброволци, мотивирани, амбициозни личности. Селекцията на заявените кандидати се реализира посредством открит и прозрачен процес в четири основни фази.

 

1. Първата фаза беше получаване на мотивационно писмо и автобиография с приложена снимка.

2. Втора фаза беше попълване на въпросник – изготвен от Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” с цел личностно опознаване на бъдещите доброволци и проучване на техните интереси и способности.

3. Трета фаза беше подбор на доброволците от членовете на управителния съвет в комисия от трима представители.

4. Последна фаза се изразяваше в информираност на всички кандидати за взетите решения, независимо от тяхното становище /положително или отрицателно/.

Всички младежи, одобрени да са част от екипа на МБ към организацията преминаха двудневно обучение свързано с ролята и отговорностите на доброволците, бяха запознати със същността на доброволчеството, методите и средствата за изграждане на механизъм за посредничество и набиране на средства, методи за ефективна комуникация, овластяване и насочване, управление и контрол на МБ. Обучението беше проведено на екип от 15 участници, от които 12 бяха определени за постоянни членове, а другите 3-ма бяха избрани за заместници при евентуални възникнали пречки и невъзможност за участие в дейност или инициатива на основните членове на екипа.

По този начин изградихме екип на МБ, който беше обучен, добре квалифициран и подготвен за основните дейности реализиращи към организацията. Екипът стартира провеждането на ежемесечни срещи за оценка и анализ на развитието на МБ, за постигнатите резултати, цели, за трудностите и неуспехите.