az sam s tebСДРУЖЕНИЕ ФОКУС ПЕЧЕЛИ НОВ EVS ПРОЕКТ !

Сдружение „фокус – европейски център за развитие” спечели нов проект по Програма „Младежта в действие” – Дейност 2– Европейска доброволечска служба. През месец февруари 2011 година от Австрия, Франция, Италия и Черна гора ще реализират своята доброволческа служба в България четирима младежи,  за период от 6 месеца. Те ще подкрепят хора с увреждания в процеса на социализация и интеграция. Проектът е на стойност  16 000 euro.
Благодарение на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”, отново млади хора от Европа, ще  имат възможност да придобият под формата на неформално образование различни умения и компетенции. Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” приканва всички младежи от 18 до 30 години да се впуснат в това пътуване – Европейска доброволческа служба.

ПРОЕКТdbe "РАЗЛИЧНИ, НО РАВНИ! "
период: 03.09.2010 - 03.03.2011 г.

Проектът „Различни, но равни" на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие" – Пазарджик е финансиlogo-t4lран по програма за малки грантове „Мисията възможна" на Сдружение „Жажда за живот" – Сливен. Основната цел на проекта е да се даде шанс на хора от целевата група /проституиращи, наркозависими и хомосексуалисти от ромски произход/ да се включат в дейности, в които до този момент са нямали възможност да участват поради изолацията и неглижирано отношение към тях, дискриминацията и стигматизиране в самата ромска общност. По този начин те ще могат да покажат своята гражданска позиция, да повишат самооценката си и да развият своите социални умения.

center_volenteersНа 18.09.2010 г. в 11:00 часа, в Бизнес центъра на бул. България 57 – град Пазарджик, Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” тържествено откри – ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ. Центърът е реализан и финансиран по проект от Фондация „Работилница за граждански инициативи”. Целта, която си поставя да постигне е информиране на местната обществено за доброволчеството и доброволния труд и набиране на доброволци, които да помагат при реализирането на различни поддейности.

ПРОЕКТ "ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ – ГРАД ПАЗАРДЖИК
Проектен период: 01.08 — 30.03.2010

Проектът е финансиран по Програма “Общностно Развитие И Гражданско Участие” Фонд “Хората Решават” – Фондация „Работилница за граждански инициативи”. Проектът е насочен към създаване на център за работа с доброволци, чиято основна цел е информиране сред местната общественост относно същността на доброволчеството и доброволния труд.

Страница 16 от 17