Европейска доброволческа служба /EVS/

erasmus bgСдружение „Фокус – Европейски център за развитие” е акредитирана от Европейската комисия, като изпращаща и посрещаща организация в рамките на Европейската доброволческа служба. В нашия екип работят младежи, преминали своя EVS. Това ни дава увенерост в работата ни по ЕДС като посрещаща и изпращаща организация.Нашата организация :
•  Организира подбор на български младежи, желаещи да бъдат доброволци на Европейската комисия;
•  Помага на доброволеца да намери акредитирана от Европейската комисия чуждестранна организация, в чиято структура да бъде доброволец.
•  Организира подготовка на доброволеца;
•  Поддържа връзка с доброволеца по време на целия период на добролоческия му труд.
Преди заминаването си доброволецът получава от нашата организация подготовка за срещата си с другата страна и чужда култура. Той получава и застраховка за времето си на престоя, която покрива всичките рискове от болест и злополука.

Екипът на СД”Фокус – Европейски център за развитие” е в постоянна готовност да реагира при трудности, които биха могли да възникнат по време на престоя на българския доброволец в чужбина. За да се осигури тази сигурност на доброволците, нашата организация е в непрекъснат контакт с посрещащата организация, Националните агенции на съответните страни – партньоки в проекта, застрахователната компания, която осигурява застрахователното покритие на доброволците, както и със Звеното SOS на Европейската комисия, което е длъжно да реагира при възникване на трудности от какъвто и да е род, свързани с нашите доброволци.
Какво печели организацията – домакин от приема на доброволец от друга страна и култура?
Една посрещаща организация може да има голяма полза от работата с доброволеца. Младите доброволци преди всичко допринасят към организацията с ентусиазма и изобретателността си. Един млад човек с различен културен произход и със силна мотивация и интереси в областта, в която работи организацията, може да бъде източник на много нови идеи. Минимумът, който присъствието на един доброволец гарантира, е наличието на една различна гледна точка, която придава европейско измерение на всичко, което се върши там. Работата с доброволците е отдавна позната практика в държавите – членки на ЕС.

ВАЖНО ЗА ЕДС.
Европейска доброволческа служба не е съществуваща или евентуална платена работа. Нейната основна цел е да предостави образователни възможности на доброволците, за да повишат своите компетенции и умения, да придобият опит и познание. Доброволците не могат да бъдат използвани за евтина работна ръка или за замяна на съществуващия персонал. От тях се очаква не да водят, а да помагат при осъщесвтяването на проект, който има за цел задоволяването на всякакви социални нужди. В този смисъл не бида да се страхувате, че заминаването по проект по ЕДС ще бъдете принудени да работите тежка физическа работа или да замествате платена работна ръка.

Къде живеят доброволците?
Организацията домакин е отговорна за осигуряването на жилище на доброволеца. В някои случаи това са местни семейства, които приемат доброволеца у дома си, в други – наета квартира или друго подходящо място, отговарящо на основните критерии, поставени от условията на ЕДС. Възможно е доброволецът да живее в едно жилище с доброволци от други страни.

Има ли доброволецът работно време?
Работното време на доброволеца е в рамките от 4 до 6 работни часа на ден – 5 дни в седмицата. Доброволецът не е заместител на платена работна сила. Организацията домакин осигурява на доброволеца пространство и време, в които той да може да се адаптира според личните си способности и интереси към ритъма на нормалните дейности, протичащи в организацията.

Какво получава доброволеца?
Доброволецът има осигурени – транспорт, храна, квартира, джобни пари за лични нужди, застраховка, езиков курс и ментрорство / консултации с психолог/
Европейската доброволческа служба (ЕДС) подпомага транснационалните доброволчески дейности за младите хора.

Тя цели да развива солидарността и толерантността между младите хора, и особено да насърчава създаването на социално единство в Европейския съюз. Тя популяризира активното гражданско участие, подпомага взаимното разбирателство между младите хора.
Тези общи цели се постигат чрез:
•   подпомагане участието на младите хора в различни форми на доброволчески дейности в и извън ЕС;
•   предоставяне възможност на младите хора да дадат своя личен принос чрез доброволчески дейности на европейско и международно ниво;
•   включване на младите хора в дейности, насърчаващи солидарността между хората;
•   ангажиране на младежи доброволци в нестопански дейности в полза на обществото в държава, различна от тази, в която живеят.


Европейската доброволческа служба е процес на „обучение“ за млади хора, даваща възможност за придобиване на умения и компетенции за личностно, образователно и професионално развитие чрез неформално обучение. Самият проект се състои в образователен процес, свързан с придобиване на взаимни ползи за доброволците и организациите. Очакваните резултати, процесите и методите, сертифицирането на придобитите умения и квалификации, участието на доброволеца в тренинги по време на ЕДС и непрекъснатото осигуряване на техническа, езикова и лична подкрепа, включително предотвратяване на кризисни ситуации и механизми за управление са неразделна част от провеждането на проекта.

Дейност на ЕДС
ЕДС се осъществява от партниращи си организации с определен правен статут, които са акредитирани да приемат и/или изпращат доброволци. Доброволецът осъществява ЕДС в страна, различна от страната на постоянно пребиваване. За дейностите не се полага заплащане, те не са с цел придобиване на материални облаги и не са на пълно работно време за определен период (макс. 12 месеца). Те се осъществяват в полза на местната общност.
ЕДС може да се осъществява в различни сфери: култура, младеж, спорт, социални грижи, културно наследство, изкуство, гражданска закрила, екология, сътрудничество за развитие и др. Изключва се участие при високо рискови, при посткризисни ситуации (напр. хуманитарна помощ и др.).
Дейността трябва да предоставя ясна европейска или международна добавена стойност и да включва и сътрудничество с местната общност.
Доброволците не заместват платените служители или работна ръка.
Дейността на ЕДС включва поне една изпращаща организация, една организация домакин и един доброволец. В проекта по тази дейност може да участват и повече организации-партньори, както и повече доброволци. Максималният брой доброволци, които могат да участват, е 100.
Дейността се осъществява чрез индивидуални или групови ЕДС.
Ако в дейността участват повече от един доброволец, дейностите могат да се провеждат в една организация домакин в една държава, в различни организации домакини в една и съща държава или в различни организации домакини в различни страни.
Индивидуални ЕДС проекти – включват само един доброволец, една изпращаща организация и една организация домакин. Индивидуалните проекти са важни, поради възможността за интензивно натрупване на опит, персонална подкрепа, личното развитие и по-големи възможности за интеграция в местната общност.
Групови ЕДС проекти – дават възможност за участие в колективна доброволческа дейност на местно, регионално, национално, европейско или международно ниво, обмяна на индивидуален и групов опит. В една и съща организация домакин могат да работят до 100 доброволци, а могат и да са разпределени в по-малки групи – в различни организации – домакин. Груповата дейност на ЕДС трябва да гарантира колективния характер, както за процеса на обучение, така и за дейностите в полза на местната общност. Тя трябва да гарантира също така общ тематичен подход и редовни контакти сред доброволците. Груповата ЕДС се организира с цел допълнително повишаване на значението, достъпа, ефективността и публичността на ЕДС.

Проектът ЕДС

Проектът ЕДС е рамката за една или няколко ЕДС дейности, включени в една кандидатура за грант. Комбинацията от индивидуални и групови ЕДС дейности в един проект е възможна. Максималният брой доброволци, които могат да участват в един проект, е 100.
Законово учредена организация може да кандидатства като партньор по проекта за финансиране от Общността (по-подробна информация – по-долу). Не е необходимо тази организация да изпраща или посреща доброволци по проекта. Кандидатът е „координиращата организация“ и получава гранта, ако бъде приета кандидатурата му. Координиращата организация отговаря за цялостното управление на проекта. Доброволецът не кандидатства директно за финансиране от Общността.
Чрез описания по-горе подход и възможността да се обединят няколко дейности в един проект, Комисията иска да опрости управлението на договорите и да придаде повече гъвкавост и сигурност на дългосрочното планиране за партньорите по проекта. В допълнение, Комисията счита този подход за най-подходящ за по-добрата структура и взаимодействие между ЕДС, за да се гарантира по-добра последователност между тях и за да се повиши цялостното значение и публичност на ЕДС.

Какво не е ЕДС:
•    ЕДС не е случайна, неструктурирана, частична доброволческа дейност.
•    ЕДС не е обединение в предприятие, НПО и др.
•    ЕДС не е платена работа и не може да замества платените работни места.
•    ЕДС не е развлекателна или туристическа дейност.
•    ЕДС не е езиков курс.
•    ЕДС не е експлоатация на евтина работна ръка.
•    ЕДС не е обучение или професионално образование в чужбина.
•    ЕДС не е просто схема за финансиране, а качествен модел на транснационална доброволческа дейност.

Кой може да кандидатства?
Координиращата организация кандидатства от името на партниращите организации. При проекти, които включват само една изпращаща и една посрещаща организация, всяка от тях поема ролята на координираща организация (кандидат), който кандидатства от името на партньорството.

Как да кандидатствате?
Независимо от броя на изпращащите/посрещащите организации, участващите доброволци и продължителността на дейностите, се кандидатства е един проект, взима се едно решение за финансиране и се урежда едно споразумение за финансиране.
В зависимост от статута на организацията, естеството на предвидените дейности и географския обхват, кандидатурите се изпращат или на Националните агенции или на Изпълнителната агенция.
Кандидатури, които се изпращат на Националните агенции:
Кандидатурите трябва да се подават от координиращата организация до Националната агенция на програмна страна, в която координиращата организация е законно учредена.
Изпращащи и посрещащи организации, които се намират в „други страни-партньори по света“ не могат да участват в проекти, подадени на национално ниво.
Кандидатурите, които включват младежи в неравностойно положение и предвиждат дейност с продължителност между 2 седмици и 2 месеца, могат да бъдат приети от националните агенции в срок от една седмица преди редовната селекционна комисия. Най-ранната възможна дата за стартиране на тези проекти е датата на подписване на финансовото споразумение между двете страни.
Формулярите за кандидатстване трябва да бъдат подадени към съответната Национална агенция.
За България: Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“
Гр.София, бул.“Васил Левски“ 75, партер, ст.15.

Срокове:
1 февруари;
1 Април;
1 Юни;
1 Септември;
1 Ноември.

Формулярите се подават до тези дати, не и включително(т.е. подадени на 1во число няма да се приемат) до 16:30ч.
Документи се довнасят 10 дни след крайния срок!
Кандидатури, които се изпращат на Изпълнителна агенция образование, аудиовизия и култура:
1.    Кандидатурите се изпращат на Изпълнителната агенция, ако:
2.    координиращата организация е акредитирана европейска неправителствена младежка организация, която е правно учредена в една от програмните страни и има членове/клонове в най-малко осем страни по програмата (удостоверено с правен документ);
3.    координиращата организация е акредитирана организация, правно учредена в страна от ЮИЕ;
4.    координиращата организация е междуправителствена организация
5.    проектът включва организации или доброволци от „други страни партньори по света“;
6.    проектът е свързан с широкомащабни европейски и международни събития (напр.: Европейска столица на културата, Европейско първенство по футбол, Световна купа, Олимпийски игри, значимо природно или причинено от човека бедствие).

Добър проект
Харта на ЕДС

Основните принципи, дефиниции на ролите на партньорите по ЕДС проекта и основните стандарти за качество на ЕДС са заложени в Хартата на ЕДС, който е основа за акредитация. Хартата можете да намерите в края на тази глава.
Подготовка, обучение, помощ и контрол
Младежите доброволци активно се включват в планирането, провеждането и оценката на ЕДС дейностите.
Във всички фази на проекта на доброволеца трябва да се осигури необходимата помощ.
В проекта трябва да предвижда механизми за превенция и управление на кризисни ситуации.
В проекта трябва да се залага осигуряването на адекватна подготовка (езикова, междукултурна и др.) за доброволците, като се отчете профилът на всеки от тях, естеството на проекта и специфичната ситуация в държавата домакин.
При ЕДС проектите, в които участват млади хора в неравностойно положение, може са бъде проведена подготвителна среща с цел планиране при организацията домакин преди началото на съответната доброволческа дейност. В нея могат да участват максимум двама души. Единият винаги е представител на изпращащата организация, а вторият трябва да бъде кандидатът за доброволец.
Осигуряват се езикова помощ и/или подготовка. Форматът, продължителността и честотата могат да се адаптират към потребностите и уменията на доброволците, задачите и капацитетът на организацията. Езиковата подготовка е безплатна за доброволеца и се провежда в редовното работно време.
Проектът предвижда участието на доброволците в различни тренинги през целия проект по ЕДС. Той се състои от обучение преди заминаването, обучение при пристигането, междинна среща и крайна оценка. ЕДС доброволците имат правото и задължението да участват в тези обучителни сесии, които се предоставят от името на Националните агенции или от изпращащите, посрещащите или координиращите организации по линията на „Обучение на доброволци: Ръководство и минимални стандарти за качество“ на Европейската комисия (посетете интернет страницата на комисията).
Доброволците трябва да имат възможността да споделят и оценяват ЕДС опита си с изпращащите организации. Осигуряват се адекватна оценка и контрол на ЕДС дейността заедно с доброволците. Също така трябва да получават помощ при реинтегрирането след приключването на проекта и да бъдат подпомагани в по-нататъшното си образование, развитие, подготовка или работа.

Неформално обучение и работни методи
Проектът трябва да е съобразен с Хартата на ЕДС, т.е. да е „образователна служба“ и да предоставя възможности за неформално и формално обучение на младите хора с цел да придобият нови умения и опит за личностното им, образователно и професионално развитие. В тази връзка очакваните резултати и обучителните процеси трябва да бъдат общо описани в кандидатурата за грант и подробно описани в споразумението за дейността.
Нужно е да се представи ясно съответствие между задачите и нуждите и интересите на доброволеца.
Партньорите по проекта показват обща заинтересованост, стабилно партньорство и желание да постигнат баланс и разграничение на отговорностите.
Менторът при организацията домакин е отговорен за личната подкрепа и улеснява интеграцията на доброволеца в местната общност. В случай на възникване на проблем менторът може да участва в разрешаването им, като медиатор, в изготвянето на Youthpass и е препоръчително той да не бъде ръководител на проекта.
При всяка ЕДС дейност географският произход на доброволците трябва да бъде балансиран.
Груповите ЕДС дейности трябва да гарантират, че обучението се провежда не само индивидуално, а и в групата. Трябва да бъдат предвидени съвместни срещи на доброволците.
С цел подобряване личната помощ на доброволците в неравностойно положение, изпращащата и/или посрещащата страна трябва да осигурят по-сериозна подготовка и при нужда втори ментор.

Влияние
При условие, че проектът включва няколко доброволци, трябва да се предвидят структурни елементи, например чрез последователен или допълнителен тематичен подход, реципрочност при изпращането и посрещането на доброволци, допълване на сферите на дейност и задачите, редовни срещи и възможности за изграждане на мрежи за доброволците и др.
В допълнение, влиянието на ЕДС проекта не трябва да бъде ограничено само до участниците в дейността, но и да внася идеята за „Европа“ в местни общности пряко въвлечени в проекта – чрез оценка, контрол и валоризация – да осигурява предимства за бъдещите проекти и заинтересованите организации.
Възможността за комбиниране на различни ЕДС дейности в един проект, както и въвеждането на идеята за групова ЕДС предлага различни възможности за посочените по-горе структурни елементи, които взети заедно трябва да максимизират ефективността и значението на ЕДС.

Оценка
Координиращата организация, съвместно с посрещащата и изпращащата организация, доброволците и Националните агенции трябва да предвиди адекватна оценка на ЕДС дейността. В тази връзка Националната агенция или координиращата организация организират среща за крайна оценка в страната, където е проведен проектът.
Последващи дейности по проекта
Постиженията и резултатите от дейностите трябва да бъдат разпространявани и използвани с цел оптимизиране на тяхната стойност, засилване на тяхното значение и гарантиране, че възможно най-много млади хора и организации ще се възползват от тях. Това включва обобщаване и разпространение на резултатите. Разходите за валоризация могат също да бъдат финансирани.
Последваща дейност от страна на ДОБРОВОЛЕЦА!
Доброволецът може да осъществява „последваща дейност“ в рамките на шест месеца след приключване на ЕДС дейността си в чужбина. Тази последваща дейност продължава 1 месец и винаги се провежда или в страната на постоянното му пребиваване („изпращащата страна“) или в посрещащата страна. Тя има за цел да изгради и да подчертае ЕДС, разпространи и промоцира резултатите от проекта и да увеличи своето влияние. Тази „последваща дейност“ се осъществява от доброволеца, но е възможно и с помощта на изпращащата или посрещащата организация и/ или националната структура или група от бивши ЕДС доброволци. Тя е неразделна част от ЕДС проекта.

Публичност
Всеки ЕДС проект трябва да подчертава подкрепата на Европейската общност и да предоставя информация за ЕДС проекта и програма „Младежта в действие“ на външния свят (включително чрез използването на европейското лого, логото на „Младежта в действие“ и специфичните знаци на ЕДС). Освен това организациите и доброволците, участващи в проекта трябва да са наясно със своето участие в ЕДС.

Критерии
Специфичните критерии за допустимост, които се прилагат към тази Дейност са следните:
•    Партньори по ЕДС проекти
•    Всеки ЕДС проект и дейност се основават на съвместна работа, което включва следните партньори по проекта:
•    един или повече доброволци
•    една или повече изпращащи организации;
•    една или повече посрещащи организации;
•    една координираща организация (кандидат), която може да бъде една от изпращащите или една от посрещащите организации.

Партньори по проекта, като изпращащата или посрещащата организация могат да бъдат:
•    организация с нестопанска цел, законово учредена в програмна страна или в страна партньор (включително „други страни-партньори по света“);
•    местен, регионален или национален орган от програмна страна или от страна партньор (включително „други страни-партньори по света“);
•    международна правителствена организация, учредена в програмна страна или в страна партньор (включително „други страни-партньори по света“).
•    Координиращата организация (кандидат) може да бъде:
•    организация с нестопанска цел, правно учредена в програмна страна или страна в Югоизточна Европа, или
•    местен, регионален или национален орган от програмна страна или от страна от ЮИЕ, или
•    орган организатор на събитие в сферата на младежта, спорта или културата със статут на организация с нестопанска цели, или
•    международна правителствена организация, учредена в програмна страна или в страна от ЮИЕ.


Следователно, организациите, които се намират в страните партньори (включително „други страни-партньори по света“) могат да бъдат изпращащи или посрещащи организации, но не могат да бъдат „координиращи организации“.
Всеки ЕДС проект и всяка ЕДС дейност трябва да включват най-малко една страна членка на ЕС.
Броят на организациите партньори по проекта в страните от ЮИЕ, съседни държави, Руската федерация и „други страни-партньори по света“ не могат да надвишават броя на организациите партньори в програмните страни за един проект.
За проекти, подадени на национално ниво, доброволецът се изпраща от изпращаща организация, която е учредена в страната, в която той/тя живее. За проекти, подадени на европейско ниво, координиращата организация може да поеме всички функции на изпращаща организация (освен за доброволци в неравностойно положение, като изпращащата организация от страната, в която живее, винаги е задължителна).
В кандидатурата за финансиране трябва да се посочат всички организации, които ще участват в проекта. Трябва да се посочи и план за разпределение на дейностите по дати.
Акредитация на организации работещи по ЕДС – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА!
Всяка организация в програмна страна или в страна от ЮИЕ, която желае да изпрати или посрещне доброволци от ЕДС или да координира проект по ЕДС, трябва да бъде акредитирана. Организации извън страните по програмата и Югоизточна Европа могат да участват като партньори по проекти за ЕДС без акредитация.
Акредитацията служи за получаване на достъп до ЕДС и за осигуряване на общи стандарти за качество в ЕДС. Всички акредитирани организации са публикувани в интернет база данни, с цел по-лесно откриване на партньори.
За да бъде акредитирана, организацията трябва да изпрати „Заявка за участие“(„Expression of interest“), която представя цялостната мотивация и идеи за ЕДС дейности. Формулярът се подава на български и английски език, подпечатан и подписан, придружен с 1 /един/ електронен носител, копие от решение на съда и актуално състояние.

Националните агенции са отговорни за акредитацията на организациите в страните по програмата; Ресурсният център SALTO в Югоизточна Европа има грижата за акредитацията в Югоизточна Европа. ЕНПМО и международните правителствени организации се акредитират от Изпълнителната агенция.
Заявката за участие може да бъде изпращана непрекъснато, а акредитаторите взимат решение в срок от около 6 седмици. Акредитацията е валидна най-много за три години, през които може да се извършват проекти по ЕДС. Акредитацията задължава организациите да спазват условията, заложени в Хартата на ЕДС. Акредитацията може да бъде отнета в случай на неспазване на Хартата.

Участници
ЕДС е отворена за всички млади хора между 18 и 30 години, независимо от техния произход, законно пребиваващи в програмна страна или страна партньор.
Приоритетно се работи за включването на млади хора в неравностойно положение, включително млади хора инвалиди, активно да участват в ЕДС. В тази насока се полагат специални усилия и се предприемат различни инициативи. ЕДС за такива младежи на възраст от 16 до 30 години е отворена, само ако се гарантира компетентна и прецизна подготовка, междинен контрол и последващи дейности.
Всеки ЕДС проект и всяка ЕДС дейност в даден проект може да включва между 1 и 100 доброволци.
Ако в проекта участват страни партньори, броят на доброволците по проекта, идващи от страните партньори не може да надхвърля броят на доброволците, идващи от програмните страни.
Процесът по набиране на доброволците трябва да бъде открит и прозрачен.
При набирането на доброволци, организациите трябва да осигуряват цялостен и равен достъп на всички млади хора. Като цяло при подбора на участниците се отнася към цялостните критерии за откритост на програма „Младежта в действие“. Организациите нямат право да поставят условия, че доброволците трябва да бъдат от дадена етническа група, религия, сексуална ориентация или с определени политически възгледи. Нямат право да изискват предишни квалификации, определено образователно нива, специален опит или повече от основните езикови познания. Изключения правят случаите, когато задачите и ситуацията, в която ще работят доброволците или специфични видове дейности могат да наложат изискване към кандидатите да притежават специални умения.

Ментор
Организацията-домакин задължително осигурява ментор.
Продължителност
Продължителността на ЕДС проекта не трябва да надхвърля 24 месеца, включително подготовката и оценката.
ЕДС дейностите в чужбина са с минимална продължителност 2 месеца и максимална продължителност 12 месеца (без етапите за подготовка и оценка).
Доброволецът може да участва само в една ЕДС дейност. В някои случаи (особено по педагогически причини се предвижда подход стъпка-по-стъпка, когато са налице проблеми с първоначалната дейност или ако доброволецът е участвал в краткосрочна групова дейност) се допуска участие в две или повече последователни ЕДС дейности. Въпреки това общата продължителност на дейността не може да надхвърля 12 месеца за един доброволец. При дейностите по включване, в които участват млади доброволци в неравностойно положение и при груповите ЕДС дейности, минималната продължителност е две седмици.
Реалната продължителност на визитата за планиране по проекти, които включват млади хора в неравностойно положение, не е определена, но по Програмата се финансират само два дни от визитата (без дните за пътуване).

Място
Всеки доброволец винаги провежда своята ЕДС дейност в държава, различна от държавата, в която живее (с изключение на дейностите по подготовката и контрола).
ЕДС дейността може да бъде осъществявана извън програмна страна или извън страна-партньор.
Ако участват съседни страни партньори, доброволците могат да бъдат изпратени и посрещнати между тези страни, ако в дейността участва поне една страна членка на ЕС и броят на доброволците в целия проект от страните партньори не надвишава броя на доброволците, идващи от страните по програмата.
Ако участват „други страни партньори по света“, особено се насърчава сътрудничеството със страните от Африка, Карибите и Тихия океан и от Латинска Америка и Азия. В допълнение, доброволец, който живее в програмна страна може да бъде изпратен в страна-партньор и обратно. Това означава, че не е възможно доброволци да се изпращат и посрещат между организации, намиращи се в „други страни партньори по света“.

Тема и задачи
Всяка ЕДС дейност трябва да има тематична концепция, свързана с приоритетите на програма „Младежта в действие“ и със специфичните цели и приоритети на Европейската доброволческа служба.
При груповите ЕДС дейности е необходим общ тематичен подход. Груповите ЕДС дейности, свързани със специално мероприятие, изискват солидно партньорството с организатора на мероприятието. Доброволческите задачи трябва да включват контакти с местната общност.
Задачите трябва да осигуряват европейска или международна добавена стойност и не трябва да включват рутинни дейности. Задачите включват контакти с местната общност.

Критериите за предоставяне на финансиране:
Качеството на предложените проекти се оценява като се отчетат следните елементи:
•    качеството на проекта с оглед координационните дейности, планиране, подготовка, подпомагане на обучението и осигуряването на ментор,
•    съответствие с предложените цели,
•    европейски измерения на проекта,
•    очаквано влияние на проекта,
•    качество на проекта по отношение на превенция на риска и кризисни ситуации,
•    мерките, предвидени за публичност на проекта,
•    мерките, предвидени за валоризация и последващи дейности по проекта.

В допълнение:
Грантовете за ЕДС се предоставят за проектите, които по най-добър начин отразяват общите приоритети на програмата, т.е. участие на младите хора, културно разнообразие, европейско гражданство и социално включване.
В допълнение на тези приоритети, основни за програма „Младежта в действие“ могат да се посочват други специфични приоритети, които ще се публикуват на интернет страницата на Комисията и Националните агенции и/ или чрез актуализация на настоящото ръководство по програмата.

Специфичните приоритети на ЕДС са:
•    Включване на млади хора в неравностойно положение;
•    Включване на организации партньори, участващи за първи път в ЕДС дейности;
•    Насърчаване на по-нататъшното развитие на създадени партньорства с цел да се подобри качеството на проектите;
•    В рамките на сътрудничеството с „други страни-партньори по света“, проекти с държави от Африка, Карибите, Тихия океан, както и от Латинска Америка и Азия.
Финансиране на дейността
Общностното финансиране на един ЕДС проект се основава на принципа на съфинансирането, с финансовата подкрепа от друг обществен и/или частен източник. Това означава, че вноските в натура или в брой, ако са необходими от изпращащите и посрещащите организации, трябва да покрият всички разходи по проекта.
Доброволецът получава настаняване и пълен пансион, пълна застраховка, джобни пари и ако е заложено, финансов стимул за осъществяване на последващи дейности. В допълнение, обучението на доброволеца е безплатно. Пътните разходи се възстановяват на 100%.
Джобните пари на доброволеца имат за цел да му помогнат да покрива някои допълнителни лични разходи по време на престоя му в чужбина. Джобните пари нямат за цел да покрият всички негови лични разходи. Те не са предназначени и за заплащане на прехраната и настаняването на доброволеца.
Финансирането от Европейската общност представлява комбинация от:
• участие в реалните разходи за някои видове разноски;
• фиксирани суми за някои други видове разноски; и
• суми, за определени видове разходи за някои видове разноски.
според таблицата в края на тази глава Г.
Посочените суми, по-долу в таблицата представляват основното ниво на финансиране; това основно ниво може да се променя и зависи от самите програмни страни.
Фиксираните суми представляват принос към дейностите по проекта; те не са пряко свързани с определени разходи; разходите, които покриват не се отчитат и оправдават.
Този финансов механизъм трябва да помогне на кандидатите да изчислят очаквания размер на финансиране и да улесни реалното планиране на ЕДС проекта.

Какви са договорните задължения?

Споразумение за финансиране
След като ЕДС проектът е одобрен, бенефициентът (координиращата организация) получава договор за финансово споразумение, с което се урежда използването на средствата на Общността. Ако координиращата организация носи отговорност за цялостното управление на проекта пред Националната агенция или Изпълнителната агенция, проектът се изпълнява в дух на партньорство, основаващо се на споделената отговорност на партньорите по проекта. Точните отговорности между партньорите по проекта се предвиждат в споразумението за дейности.
Националната агенция, Изпълнителната агенция, Комисията или Сметната палата може да проведе посещения или одити, за да провери, че всички договорни задължения се спазват.
Ако, в процеса на изпълнение на проекта, възникнат непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват неговото изпълнение, бенефициентът незабавно се свързва с Националните агенции или с Изпълнителната агенция, за да се добавят необходимите допълнителни уговорки. В случай на неуспех при провеждането на проекта може да се стигне до възстановяване на цялата отпусната сума.
Споразумение за дейности
Партньорството по проекта се изразява в:
1. Подпис на законния представител на координиращата организация и подписите на законните представители на всяка от участващите изпращащи и посрещащи организации върху кандидатурата;
2. Споразумението за ЕДС дейности: След одобрението на проекта, но преди началото на всяка една ЕДС дейност по проекта, се подписва подробно споразумение за дейностите от организациите и доброволците, които участват в съответния проект. Споразумението за проекта определя задачите, работните часове и практическите аспекти, както и очаквания образователен процес и образователните цели на доброволците. То съдържа информацията, необходима за предотвратяването (управлението) на кризисни ситуации. В него се предвиждат ясни отговорности на изпращащата, посрещащата и координиращата организация и съответното разделение на финансирането. В случай на значителни промени в споразумението за дейности, всички партньори, които участват в дейността трябва да договорят и подпишат ревизирано споразумение за дейности. В случай на съмнение за покриване на критериите и правилата на ЕДС, съгласно Ръководството на Програмата, то има по-голяма сила от клаузите на споразумението за дейностите. Преди началото на дейността копие от споразумението за дейности (и по-късно копие от всички негови сериозни изменения) трябва да се изпрати на Националната агенция или на Изпълнителната агенция, която е разпределила гранта с цел да се улесни мониторинга на дейностите и планирането на обученията/срещите на доброволците.

Застраховка
Всеки доброволец трябва да бъде вписан в групова застраховка на Комисията за ЕДС доброволци, която допълва покритието на националните социалноосигурителни системи – ако има такива – съгласно Европейската здравноосигурителна карта (или подобна), издадена за доброволеца.
Застраховката се извършва от изпращащата организация по електронен път на следния адрес: http://www.europeanbenefits.com в АХА.

Каква помощ се предоставя?

Нефинансова помощ и услуги на ЕДС
В рамките на Европейската доброволческа служба Националните агенции и т.нар. Организации за ЕДС консултации и подпомагане на национално ниво и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура и Комисията на европейско ниво, предоставят качествена и техническа помощ.
Основната услуга се състои от оказване на помощ при намирането на доброволци и ЕДС изпращащи, посрещащи и координиращи организации и подпомагане при намиране на партньори – организации и/или доброволци със сходни цели и интереси.
Основната цел е да се подпомогнат тези, които участват в ЕДС, но все още не разполагат с необходимите европейски и международни контакти. В този смисъл интернет базата данни на акредитираните ЕДС организации би могла да е от голяма помощ (вижте интернет страницата на Комисията).
В допълнение се предлагат и други услуги. За да научите повече за обхвата на предлаганите услуги, моля свържете се с Националните агенции или Изпълнителната агенция.
Организации, които подпомагат развитието на ЕДС
С цел улесняването и предоставянето на информация и помощ за ЕДС, ако е необходимо, Националните агенции създават организации за ЕДС консултации и подпомагане от гражданското общество и публичния сектор. В тази връзка се сключват споразумения за финансиране на национално ниво. Организациите за ЕДС консултации и подпомагане трябва да имат статут на организации с нестопанска цел. Те предоставят информация и оказват помощ при намирането на доброволци и ЕДС изпращащи и посрещащи организации, ако е необходимо. От друга страна те могат да оказват помощ за създаване на партньорства при сходни интереси, профили и очакванията на доброволците и организациите. От друга страна, реалното набиране и подбор на доброволци остава като отговорност на изпращащата/ посрещащата/ координиращата организация и не може да бъде осъществено от Организациите за ЕДС консултации и подпомагане или от Националните агенции.
Освен тези основни задачи Организациите за ЕДС консултации и подпомагане могат да оказват помощ при разработването на тематичния или географски обхват на ЕДС или при достигането на определени целеви групи. Точният набор от услуги се определя от Националните агенции по смисъла на приоритетите на „Младежта в действие“, съответния капацитет и положение на ЕДС в страната.
Организациите за ЕДС консултации и подпомагане не могат да поемат договорните отговорности на Националните агенции за управление и финансиране. Организациите за ЕДС консултации и подпомагане могат също така да изпращат, посрещат и координират самите доброволци и да получават финансиране на проект, само ако са акредитирани ЕДС изпращащи, посрещащи или координиращи организации.

Youthpass
Всеки доброволец има право да получи Youthpass, който предвижда и удостоверява придобития неформален опит. Този документ може да бъде от голямо значение за бъдещия образователен или професионален път на доброволеца. Чрез Youthpass Европейската комисия гарантира, че доброволческата служба се признава като образователен опит и преминато неформално обучение. Докладът за постиженията се попълва съвместно от доброволеца и представител на посрещащата организация, който се подписва от двамата и се предоставя на доброволеца в края на доброволческата служба в чужбина.


Структури на бивши доброволци по ЕДС

Всеки доброволец може да се включи в дейности на националните структури на бившите ЕДС доброволци по време или след ЕДС. За повече подробности се свържете с вашата Национална агенция.