Реализирани проекти

Проект: „Свят пълен с мечти!“
Финансиращ орган: НЦЕМПИ Програма „Младежта в действие“
Дейност 2 – Европейска доброволческа служба
Период:05.02.2012 – 05.08.2012
Наименованието на проекта „ Свят пълен с мечти!“ е свързан с посрещането на 3-ма доброволци от Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” на територията на град Пазарджик,България. Доброволците са от Турция, Литва и Италия. Те ще вземе участие във възпитателните дейности, педагогическите услуги. Тяхната роля ще бъде съобразена с възможностите и компетенциите им.  Мисията на доброволеца винаги ще бъде под ръководството на възпитател или рехабилитатор. Доброволците ще има възможност да представи  собствената си страна и култура, чрез организирането на храна, изложби, слайд-шоу например. Доброволците ще участват в образователно-възпитателите дейности, като подпомагат хората с увреждания при изработване на глинени съдове, картички, пана и други. Ще организират времето им за посещение на институции, кафе, обществени места, галерии, театър, кино и др. Ще подкрепят хората с увреждания при тяхните ежедневни дейнстои – хранене, хигиена, обличане. Ще участват в празниците и тържествата на сдружението и дневния център. Доброволците ще организират дейностите през свободното време на клиентите – като например, живопис, музика, излети и други. И накрая доброволеците ще имат възможността да развият личен проект, свързан с дейността и целите на дневния център и на посрещащата организация.

Наименование: „ФАБРИКА ЗА ДОБРИ ДЕЛА“
Финансиращ орган: НЦЕМПИ- ПОДПРОГРАМА 3: МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО И УЧАСТИЕ В ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ
Период: 01.01.2012 – 30.08.2012

 

 

 

„ФАБРИКА ЗА ДОБРИ ДЕЛА” си поставя да реализира:

  • Информираност сред местната общественост относно същността на доброволчеството и доброволния труд. Пречупване на стереотипи свързани с „доброволността” и неговото грешно възприемане .
  • Създаване на механизъм за посредничество между организации приемащи доброволци и желаещи да полагат доброволен труд от различни групи;
  • Активизиране на организации и институции за работа с доброволци, стимулиране на представителите на местната общност да полагат доброволен труд.
  • Създаване на устойчиви партньорски взаимоотношения и обмяна на опит между организациите, работещи с доброволци в Пазарджик и утвърждаване на традицията за полагане на доброволен труд от страна на различни социални групи при решаване на значими местни проблеми.
  • Изграждане на механизъм за набиране на доброволци. Обучение на бъдещите доброволци, определяне на техните компетенции, ресурси и насочване към определена сфера на доброволческа дейност спрямо интересите, потребностите и възможностите им.
  • Осмисляне на свободното време на младежите, чрез извършване на доброволен труд в различни организации, учреждения и институции, според тяхните интереси и предпочитания.
  • Цел е младите хора посредством доброволческа дейност да се докоснат до различни сфери, да развият различни компетенции, да осъзнаят придобитите умения и знания, което да им помогне да разберат себе си и това какво искат и желаят да учат и да се занимават  в бъдеще, като професия и реализация.

Проект: „Аз съм с теб, Бъди до мен - 3!“
Финансиращ орган: НЦЕМПИ Програма „Младежта в действие“
Дейност 2 – Европейска доброволческа служба
Период:25.08.2011 – 18.12.2011

Наименованието на проекта „ Аз съм с теб, Бъди до мен!” е свързан с посрещането на 4-ма доброволци от Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” на територията на град Пазарджик,България. Доброволците са от Армения,Сърбия, Австрия и Италия. Те ще вземе участие във възпитателните дейности, педагогическите услуги. Тяхната роля ще бъде съобразена с възможностите и компетенциите му.  Мисията на доброволеца винаги ще бъде под ръководството на възпитател или рехабилитатор. Доброволците ще има възможност да представи  собствената си страна и култура, чрез организирането на храна, изложби, слайд-шоу например. Доброволците ще участват в образователно-възпитателите дейности, като подпомагат хората с увреждания при изработване на глинени съдове, картички, пана и други. Ще организират времето им за посещение на институции, кафе, обществени места, галерии, театър, кино и др. Ще подкрепят хората с увреждания при тяхните ежедневни дейнстои – хранене, хигиена, обличане. Ще участват в празниците и тържествата на сдружението и дневния център. Доброволците ще организират дейностите през свободното време на клиентите – като например, живопис, музика, излети и други. И накрая доброволеците ще имат възможността да развият личен проект, свързан с дейността и целите на дневния център и на посрещащата организация.

Проект: „КЛУБ РАВНОПОСТАВЕНОСТ – ТЯ И ТОЙ!“
Финансиращ орган: Български Фонд за Жените
Период: 1.07.2011 – 30.11.2011


Основната цел на проекта е да допринесе за положителна промяна в отношението към половете чрез формиране на клуб по равнопоставеност с участието на момчета и момичета /мъже и жени/, чрез реализирането на инициативи и дейности на открито / хепанинги, кампании, работни срещи, презентации, беседи и проучване – фокус групи, анкети/, изграждане на толерантно общество. За целта ще се използват специфични инструменти и методологии за преодоляване на социалните стереотипи свързани с половите различия. Основна цел е да се повиши чувствителността по въпроси свързани с равнопоставеността на половете, полова дискриминация. Да се съдейства за формирането на нов тип социални отношения без дискриминация и изолация. Към основната цел на проекта се отнася и възможността да се развие у различните полове чувството за принадлежност към Европейската общност, като пълноправни и равнопоставине нейни членове, хора с равни права и възможности. Проектът предвижда създаването на специфичен набор от инструменти за преодоляване на половата дискриминация, базиран на реализирането на дейности сред обществото. 

Страница 3 от 5