Реализирани проекти

ПРОЕКТ: " ИЗБОРЪТ - ЖИВОТ В РЕАЛНОСТ ИЛИ ИЛЮЗИЯ "
продължителност: 7 месеца / 01.09.2013 - 01.04.2014/
Финансиращ орган: НЦЕМПИ / НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2011 – 2015) ПОДПРОГРАМА 3: МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО И УЧАСТИЕ В ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

Проектът „Изборът – Живот в реалност или илюзия“ е свързан с набиране на доброволци и реализиране на доброволчески инициативи на територията на град Пазарджик с цел постигане превенция употребата на наркотици сред младите хора. Под формата на превантивна кампания „ИЗБОРЪТ - ЖИВОТ В РЕАЛНОСТ ИЛИ ИЛЮЗИЯ“ проектът на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ ще включи младежи между 15-30 години, които активно с подкрепата на организацията ще реализират дейности като: кръгла маса, дебати, фото-изложба, флашмоб, обучения и информационни срещи.

ПРОЕКТ: "ПРОДАВАЧ НА НАДЕЖДА"
продължителност: 8 месеца / 05.08.2013 - 23.03.2014/
Финансиращ орган: НЦЕМПИ Програма „Младежта в действие“
Дейност 1.2 – Младежки инициативи


През месец Август стартира новият проект на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ с наименование „ПРОДАВАЧ НА НАДЕЖДА“. Проектът е с продължителност осем месеца. Той има за цел да формира у младите хора със специални образователни потребности интегрирани в масови училища, знания и умения, които да им помогнат да се адаптират в обществото и да могат адекватно да реагират на проблеми от социално – битово естество, когато порастрант.

Проект: „Аз мога, дай ми шанс!“
Финансиращ орган: НЦЕМПИ Програма „Младежта в действие“
Дейност 2 – Европейска доброволческа служба
Период:01.09.2013 – 01.09.2014


Наименованието на проекта „ Аз мога, дай ми шанс” е свързан с посрещането на 2-ма доброволци от Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие” на територията на град Пазарджик,България.
Доброволците са от Италия. Те активно участват във възпитателните дейности, педагогическите услуги и социалната подкрепа на хора с увреждания в дневен център за хора с увреждания в град Пазарджик. Мисията на доброволците винаги е под ръководството на възпитател или рехабилитатор. Доброволците ще има възможност да представят  собствената си страна и култура, чрез организирането на изложби, слайд-шоу, приготвянето на храна и други типични за културата неща. Доброволците участват в образователно-възпитателите дейности на дневен център за хода с увреждания, като подпомагат младежите в неравностойно положение при изработване на глинени съдове, картички, пана и други. Заедно организират времето за посещение на институции, кафе, обществени места, галерии, театър, кино и др. Доброволците активно подкрепят хората с увреждания при тяхните ежедневни дейнстои – хранене, хигиена, обличане. Участват в празниците и тържествата на сдружението и дневния център. Доброволците организират дейностите през свободното време на клиентите – като например, живопис, музика, излети и други. През периота да службата доброволеците ще имат възможността да развият свой личен проект, свързан с дейността и целите на дневния център и на посрещащата организация.

Проект: "Родители на Фокус"
Финансиращ орган: Фондация Работилница за граждански инициативи - ФРГИ
Период: 03.01.2012 - 03.06.2012

 

Сдржение „Фокус – Европейски център за развитие“ – град Пазарджик, стартира проект „Родители на Фокус“ по програма “Общностно развитие и гражданско участие” Фонд  “Хората решават” 6 на ФРГИ.  Проектът е с продължителност 5 месеца (3.1.2012 – 3.6.2012) и ще се осъществи на територията на гр. Пазарджик.
Основната цел на настоящия проект е да създаде среда и условия, в които родителите на 60 деца, с физически и ментални увреждания посещаващи дневен център за хора с увреждания, да могат да потърсят помощ, съвет, решение или подкрепа за своите битови, емоционални, здравословни или законови проблеми. Да бъдат приети не само техните деца, но и те самите сред обществото. Да не са изолирани и да не са емоционално неглижирани от заобищалящата ги среда. Да бъдат толерантно приети не като различни, а като равни. Да се постави акцент на проблемите пред, които са изправени родителите на деца с увреждания, трудностите които срещат в процеса на отглеждане и възпитание.
В рамките на проекта ще бъдат проведени няколко обучения за родители на деца с увреждания, както и на специалисти работещи с хора с увреждания. Ще бъдат проведени групи по взаимопомощ и подкрепа, тематични срещи и дискусии, информационни кампании сред местната общественост и не на последно място ще бъде издаден сборник от родители за родители – малък наръчник в помощ на родителите на деца с увреждания. Участие в проекта ще вземат над 60 родители на деца с увреждания и над 20 специалисти работещи в сферата на услугите.
Очакваният ефект от този проект е по-добра информираност сред обществото относно съдбата, живота, бариерите и премеждията пред които са изправени родителите, чиито деца са с увреждания. Придобиване на нови умения и компетенции на 100 родители на деца с увреждания участвайки в различни дейности по проекта. Повишена както родителска компетенция, така и компетенция на специалисти работещи с хора с увреждания на територията на град Пазарджик.

Страница 2 от 5